TT Nội dung Ghi chú  
 
I Lĩnh vực tổ chức cán bộ    
1 Luật Cán bộ công chức năm 2008    
2 Luật Viên chức năm 2010    
3 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức    
4 Nghị định số 88/NĐ-CP, ngày 01/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 56 của Chính phủ    
5 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức    
6 Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức    
7 Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức    
8 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức    
9 Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức    
10 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức    
11 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức    
12 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức    
13 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức    
14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức    
15 Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập    
16 Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách    
17 Nghị định 211/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách    
18 Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập    
19 Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức    
20 Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức    
21 Thông tư 08/2011/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức    
 22 Thông tư 07/2010/TT-BNV hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức    
23 Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức    
24 Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của    
25 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức    
26 Thông tư 06/2013/TT-BNV bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức    
27 Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức    
28 Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức    
29 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức    
30 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức    
31 Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức    
32 Thông tư 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ    
33 Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức    
34 Thông tư 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập    
35 Thông tư 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ    
36 Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ     
37 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính     
38 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút    
39 Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức    
40 Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập    
41 Quyết định 2693/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động    
42 Quyết định 78/2004/QĐ-BNV ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức    
43 Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức    
44 Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015 về đánh giá, phân loại công, viên chức    
45 Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BNV năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức    
46 Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP    
47

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức

   
II Lĩnh vực cải cách hành chính    
1 Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011-2020    
2 Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011-2020    
3 Quyết định số 2843/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020    
III Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính    
1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính    
2 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC    
3 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 7/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC    
4 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về nghiệp vụ kiểm soát TTHC    
IV Lĩnh vực tài chính kế toán    
1 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015    
2 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước    
3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý và sử dụng tài sản cụng    
4

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫm một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chớnh phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản cụng

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của

   
5 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước    
6 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp    
7 Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức    
8 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động    
9 Thông tư 06/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức    
10 Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức    
11 Thông tư 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức    
12 Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức    
13 Thông tư 83/2005/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức    
14 Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức    
15 Thông tư lên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC sửa đổi Thông tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức    
16 Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 của bộ tài chính về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội    
17 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước    
18 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối ví đơn vị sự nghiệp công lập    
19 Thông tư số 40/2017/BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị    
20 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà Bình và các văn bản sửa đổi, bổ sung    
21 Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh    
22 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh    
23 Thông tư số 10 /2019/TT-BLĐTBXH  Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ    
24 Nghị định số: 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng    
V Lĩnh vực thi đua khen thưởng    
1 Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003    
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2005    
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013    
4 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài    
5 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng    
6 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng    
7 Hướng dẫn số 08/HD-HĐTĐKT, ngày 02/11/2017 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017    
8 Quyết định Ban hành quy chế Thi đua Khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình    
9 Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng    
10 Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng    
11 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/9/2015 của uBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh    
12 Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng