TT Nội dung Ghi chú
I Lĩnh vực tiêu chuẩn  
1 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11  
2 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  
3 Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  
4 Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.  
5 Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.  
6 Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.  
7 Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.  
8 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  
9 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  
10 Quyết định 26/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận"  
11 Thông tư số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN của Liên Bộ KH&CN & Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.  
II Lĩnh vực Chất lượng  
1 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12  
2 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  
3 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa  
4 Nghị định số 67/2009/N§-CP cña ChÝnh phñ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  
5 Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp  
6 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ  
7 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ  
8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa  
9 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa  
10 Thông tư số09/2009/TT-BKHCN của Bộ KH&CN Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp  
11 Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa  
12 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia  
13 Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ  
14 Thông tư số11/2011/TT-BKHCN của Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 04 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp  
15 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường  
16 Th«ng t­ sè 27/2012/TT-BKHCN cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖQuy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ  
17 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thứcđánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  
18 Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoàithực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc giado Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  
19 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ  
20 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  
21 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường  
22 Quyết định số 3842/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ KH&CN về việc Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN  
III Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  
1 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;  
2 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;  
3 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;  
4 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quyết định về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.  
5 Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;  
6 Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020;  
IV Hoạt động TBT  
1 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
V Lĩnh vực Đo lường  
1 Luật Đo lường số số 04/2011/QH13  
2 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường  
3 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng  
4 Nghị định số 83/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  
5 Nghị định số 105/2016/NĐ-CP Quyđịnh về điều kiên hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường  
6 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng sản phẩm hàng hóa  
7 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường  
8 Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN Thông tư quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  
9 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2  
10 Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường  
11 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn  
12 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN Quy định về đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu  
13 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trọng thương mại bán lẻ