STT Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
I Luật      
1 Luật số 83/2015/QH13 25/6/2015 Quốc hội Luật Ngân sách nhà nước
2 Luật số: 88/2015/QH13 20/11/2015 Quốc hội Luật Kế toán
3 Luật số 15/2017/QH14 21/6/2017 Quốc hội Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
4 Luật số 29/2013/QH13 18/6/2013 Quốc hội Luật khoa học và công nghệ
II Nghị định      
1 Nghị định số08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
2 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 14/6/2016 Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
4 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật kế toán
5 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP  26/12/2017 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
6 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP  27/12/2017 Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc
7 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
8 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
III Thông tư      
1 Thông tư liên tịch 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN 16/9/2011 Liên Bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
2 Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN 10/4/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
3 Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/4/2015 Liên Bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
4 Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN 25/4/2015 Liên Bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
5 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/9/2015 Liên Bộ: Khoa học và Công nghệ - Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
6 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Liên Bộ: Khoa học và Công nghệ - Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
7 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/06/2016 Liên Bộ: Khoa học và Công nghệ - Tài chính Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
8 Thông tư 19/2016/TT-BKHCN 28/10/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
9 Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
10 Thông tư số 90/2017/TT-BTC 30/8/2017 Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11 Thông tư số 107/2017/TT-BTC 10/10/2017 Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp
12 Thông tư số 142/2017/TT-BTC 29/12/2017 Bộ Tài chính Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
13 Thông tư số 27/2018/TT-BTC 21/3/2018 Bộ Tài chính Quy định cơ chế tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng
14 Thông tư số 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
15 Thông tư số 144/2017/TT-BTC
29/12/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
16 Thông tư số 116/2015/TT-BTC 11/8/2015 Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
17 Thông tư số 348/2016/TT-BTC 30/12/2016 Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
18 Thông tư số 58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Bộ Tài chính Thông tư Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ, tổ chức chính trị -nghề nghiệp
19 Thông tư số 40/2017/TT-BTC 28/4/2017 Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
20 Thông tư số 102/2012/TT-BTC 21/6/2012 Bộ Tài chính

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức

Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

21 Thông tư số 109/2016/TT-BTC 30/6/2016 Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
IV Quyết định, văn bản khác      
1 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND 11/11/2015 UBND tỉnh Hòa Bình Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HÐND 13/7/2017 HĐND tinh Hòa Bình Mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghi đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình
3 Quyết định số 928/QĐ-UBND 06/4/2016 UBND tỉnh Hòa Bình Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Hòa Bình
4 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý
5 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HÐND 21/7/2010 HĐND tinh Hòa Bình Phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý
6 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg 22/6/2015 Thủ tướng Chính phủ Về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
7 Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
9 Quyết định số 592/QĐ-TTg 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
10 Quyết định số 1381/QĐ-TTg 12/7/2016 Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
11 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg  31/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
12 Công văn số 121/UBND-TCTN 26/01/2011 UBND tỉnh Hòa Bình Hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị
13 Công văn số 120/UBND-TCTN 26/01/2011 UBND tỉnh Hòa Bình Hướng dẫn chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo
14 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 11/01/2018 UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh hòa bình
15 Quyết định số 1747/QĐ-TTg  13/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
16


Quyết định số 224/QĐ-BKHCN

15/02/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
17 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
18 Quyết định số 2015/QĐ-KHNN-KH 30-12-2011 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Ban hành định mức nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, định mức phân tích môi trường và bảo vệ thực vật
19 Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN 09/01/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi
20 Công văn số 2110/BKHCN-TCCB 28/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
21 Công văn số 1495/BKHCN-TCCB 22/5/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN, kỹ thuật TCĐLCL
21 Công văn số 4079/BKHCN-TCCB 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập.
22 Quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Sở KH&CN 23/01/2017 Sở Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Sở KH&CN