TT                                                Nội dung Ghi chú
I Lĩnh vực năng lượng nguyên tử  
1 Luật Năng lượng nguyên tử  
2 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử  
3 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử  
4 Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ  
5 Chỉ thị số 4050/CT-BKHCN ngày 04/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ  
6 Quyết định số 957/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020  
7 Quyết định số 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020  
8 Quyết định số 127/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế kỹ thuật đến năm 2020  
9 Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020  
10 Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020  
11 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ  
12 Thông tư 19/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân  
13 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ  
14 Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép  
15 Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ  
16 Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân  
17  Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định về bảo đảm ATBX trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng  
 18  Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ  
 19  Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BKHCN-BYT về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế  
 20  Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NLNT  
 21  Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân  
 22  Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng  
 23  Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ  
 24  Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 sửa đổi, bổ sung thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ  
 25  Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2015/BKHCN về kiểm định thiết bị chụp X quang tổng hợp  
 26  Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực NLNT  
 27  Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2016/BKHCN về kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế  
 28  Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN quy định về việc cấp giấy đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử  
 29  Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Hoà Bình Ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình  
 II  Lĩnh vực QLNN về Sở hữu trí tuệ, sáng kiến  
 30  Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13  
 31  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11  
 32  Luật số 36/2009/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  
 33  Luật Hải quan số 54/2014/QH13  
34 Bộ Luật dân sự 91/2015/QH13  
35 Luật Thương mại 36/2005/QH11  
36 Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14  
37 Luật Công nghệ cao 21/2008/QH12  
38 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11  
39 NĐ 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp  
40 Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp  
41 Nghị định 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  
42 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  
43 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định Xử phạt vi phạm hành chính về Sở hữu công nghiệp  
44 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;Các Thông tư sửa đổi, bổ sung gồm: Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010; Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011; Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/3/2013  
45 Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; Các Thông tư sửa đổi, bổ sung gồm: Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009; Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011; Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/2/2012  
46 Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp  
47 Thông tư số 44/2011/TT-BTC hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan  
48 Thông tư liên tịch Số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT của Bộ khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành ngày 05/04/2016 Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp  
49
  1. Thông tư liên tịch Số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học công nghệ , Bộ Tài chính ban hành ngày 17/12/2014 Thông tư liên tịch Quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
 
50 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ KH&CN Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  
51 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  
52 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả  
53 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  
54 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến  
55 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến  
56 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh HB ban hành Quy định về Hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh HB  
57 Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND Thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa Bình  
58 Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (Thủ tục xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh  
59 Quyết định số 29/QĐ-HĐSKT ngày 08/5/2015 của Chủ tịch HĐSK tỉnh ban hành Tiêu chí chấm điểm, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh  
60 Hướng dẫn số 12/HĐSKT-CQTT ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh  
61 Công văn số 5906/VPUBND-NNTN ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT