STT Số ký hiệu Ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu
I Luật
01 Số 29/2013/QH13 18/6/2013 Quốc hội Luật Khoa học và Công nghệ.
02 Số 07/2017/QH14 19/6/2017 Quốc hội Luật Chuyển giao Khoa học và Công nghệ.
03 Luật số 15/2017/QH14 21/6/2017 Quốc hội Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
II Nghị định
01 Số 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chinh phủ Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
02 Số 54/2016/NĐ-CP 14/6/2016 Chinh phủ Nghị định của Chính phủ quy đinh cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập.
III Thông tư
01 Số 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập.
02 Số 90/2017/TT-BTC 30/8/2017 Bộ tài chính Thông tư cả Bộ Tài Chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập.
IV Quyết định, các văn bản khác
01 Số 4079/BKHCN -TCCB 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
02 Số 486/QĐ-UBND 29/3/2002 UBND tỉnh Hòa Bình Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Hòa Bình.
03 Số 1002/QĐ-UBND 18/4/2018 UBND tỉnh Hòa Bình Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Phương án tự chủ của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Quốc hội.