TT Nội dung Ghi chú
1 Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện  
2 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước