Truyền hình KHCN

 

I. VĂN PHÒNG SỞ
Ông Phạm Hùng Sơn - Chánh Văn phòng
Điện thoại: (0218)2210570
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Nguyễn Vũ Hùng - Phó Chánh văn phòng
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Hoàng Việt Hùng - Phó Chánh văn phòng
Điện thoại: (0218)3852509
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công táckế hoạch, tài chính, đầu tư phát triển khoa học vàcông nghệ; công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, pháp chế; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, kế toán, quản trị đối với các hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, các quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện về công tác tài chính, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, thi đua khen thưởng, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, văn thư, lưu trữ, quản trị của Sở.
b) Công tác kế hoạch: Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành.
c) Công tác tài chính, ngân sách
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toánchi thường xuyên,chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trên cơ sở tổng hợp dự toán của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Khoa học và Công nghệ.
- Thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức thanh toán,quyết toán ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Sở.
- Tổ chức thực hiện dự toán được giao, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp vớiphòng Quản lý khoa học vàcác cơ quan chức năng tham mưu Giám đốc Sở về:
+ Thẩm định dự toán,thanh toán, quyết toán, ký hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;
+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
- Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cânđối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt độngkhoa học và công nghệcấp huyện.
- Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công về khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
- Tổ chức giao quyền sở hữutài sản là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
d) Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ
- Xây dựng dự thảo Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.
- Xây dựng dự thảo Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trên cơ sở đề xuất của Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra trực thuộc Sở.
- Xây dựng Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng Thông tin khoa học, công nghệ trên cơ sở đề xuất của Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Xây dựng dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đươngthuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Hòa Bình và UBND huyện Lương Sơn.
- Xây dựng dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.
- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.
đ) Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
- Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua yêu nước; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thi đua trong cơ quan.
- Tổng hợp, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo quy định của pháp luật (nếu có).
e) Công tác văn thư, lưu trữ
- Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định;tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Giám đốc Sở ký ban hành.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý vàchỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.
f) Công tác cải cách hành chính
- Cải cách về thể chế:Rà soát, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của Ngành khoa học và công nghệ; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản còn thiếu, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Cải cáchthủ tục hành chính:Rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện giao dịch thủ tục hành chính; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực; theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính lên trang website và trên các phương tiện thông tin khác của Sở.
- Cải cách tổ chức bộ máy:Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần; kiện toàn, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sởđúng quy định pháp luật và được quy định đầy đủ, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.
- Cải cách chế độ công vụ: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.
- Cải cách tài chính công:Phân bổ kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra.
- Hiện đại hóa hành chính:Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào thực hiện nhiệm vụ.
g) Tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan:Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức các hội nghị, cuộc họp củacơ quan, bao gồm:
- Ban hành giấy mời họp, trong trường hợp cần thiết thì mời họp qua điện thoại;
- Ghi chép các nội dung diễn ra trong hội nghị, cuộc họp;
- Ban hành thông báo kết luận các nội dung của hội nghị, cuộc họp;
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của hội nghị, cuộc họp.
h) Công tác tổng hợp, báo cáo
- Xây dựng Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan hữu quan theo quy định.
- Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.
- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở.
i) Công tác an toàn, an ninh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự trong cơ quan; bảo đảm các phương tiện, nhân lực trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
3.Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh đạo Văn phòng Sở
- Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng;
- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
- Chánh Văn phòngSở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật;Quản lý, phân công nhiệm vụcho Phó Chánh Văn phòng, công chức, hợp đồng lao động và quản lý tài sản được giao trực tiếp quản lý theo quy định;
- Phó Chánh Văn phòng Sở, giúp Chánh Văn phòngSở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòngvà trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Kế toán trưởng:
- Kế toán trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật;
- Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh,Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách và các quy định khác có liên quan.
c) Các chuyên viên; kế toán; văn thư, lưu trữ; thủ quỹ; lái xe; tạp vụ; bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sởvà trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công./.
II. THANH TRA
Ông Lê Đình Hiếu – Chánh Thanh tra
Điện thoại: (0218)3857330
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Chánh thanh tra
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1.Chức năng:
-Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng,chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;
-Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sởphê duyệt và tổ chức thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
-Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và cáccá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn-kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định củapháp luật về tiếp công dân,khiếu nại, tố cáo;
 - Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũngtheo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòngchuyên môn, đơnvị trực thuộc Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;
- Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nhiệm vụ theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viêntheo quy định của pháp luật;
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
3.Cơ cấu tổchức:
a) Lãnh đạo Thanh tra Sở
- Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh Thanh tra;-Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.Đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở phải có văn bản thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh trước khi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển;
- Chánh Thanh tra Sởchịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật; Quản lý, phân công nhiệm vụ cho Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, công chức thanh tra và quản lý tài sản được giao trực tiếp quản lý theo quy định;
- Phó Chánh Thanh tra Sở, giúp Chánh Thanh tra Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chánh Thanh tra Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Các thanh tra viên và chuyên viên: Thanh tra viên và chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Thanh tra Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sởvà trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
III. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Bà Phan Thị Thu Hà – Trưởng phòng
Điện thoại: (0218)3895503
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Nguyễn Quyết Tiến - Phó trưởng phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Trần Tuấn Dũng – Phó trưởng phòng - Kế toán trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1 Chức năng:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồnlực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
2Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, các quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án,biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh.
b) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ; tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
c) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia:
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc giacó tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
-Tổ chức xây dựng đề xuất đặt hàng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; phối hợp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước triển khai thực hiện trên địa bàntỉnh;
- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh;
- Tiếp nhận, bàn giao cho các cơ quan, tổ chức để ứng dụng và đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu.
d) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:
- Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
 - Tổ chức xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp,đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Đề xuất công nhận, bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; theo dõi báo cáo tình hình ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước đã được nghiệm thu;
- Phối hợp với Văn phòng Sở và các cơ quan chức năng: Thẩm định dự toán,thanh toán, quyết toán, ký hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;
- Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
đ) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở:
- Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ.
e) Tổ chức khoa học và công nghệ:
- Tổ chức thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đình chỉ giấy chứng nhận đăng kýhoạt độngvà kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnhtheo quy định;
- Quản lý hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý.
f) Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
g) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các hội, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
h) Thực hiện các nhiệm vụkhác khi đượcGiám đốc Sởgiao.
3. Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh đạo phòng-Phòng Quản lý khoa học có trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng;
- Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
 - Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo quy định của pháp luật; Quản lý, phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng, công chức vàquản lýtài sản được giao trực tiếp quản lý theo quy định;
- Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do trưởng phòng phân công và chịutrách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Các chuyên viên: Các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ do trưởng phòng phân côngvà chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
IV. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ông Hoàng Anh Vũ – Trưởng phòng
Điện thoại: (0218)3856804
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Bùi Văn Đức – Phó trưởng phòng 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Chức năng:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tácquản lý nhà nước về công nghệ, phát triển công nghệ, thị trường công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; về sở hữu trí tuệ, sáng kiến; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;an toàn bức xạ và hạt nhân;thông tin,thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
2 Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, các quyếtđịnh, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, thị trườngcông nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triểndoanh nghiệp khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ, sáng kiến; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin và thống kê khoa học và công nghệtrên địa bàn tỉnh.
b) Về quản lý hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;
- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng định hướng phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; năng lực hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, phát triển, chứng nhận và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn và tổ chức thựchiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công
nghệ trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa họcvà công nghệ trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, giám địnhcông nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế -xã hội và các chương trình, đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền;
- Hỗ trợ tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ;
- Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh.
c) Về sở hữu trí tuệ, sáng kiến:
- Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền được giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý, xây dựng, phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm tại tỉnh; quản lý chỉ dẫn địa lý khi được giao quyền;
- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại tỉnh; tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật;
- Trình Giám đốc Sở cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội.
d) Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân:
- Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội;
- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụngnăng lượng nguyên tử theo quy địnhcủa pháp luật;
- Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấyphép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnhtheosự phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh;
- Kiểm tra, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnhvà xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền;
- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạtnhân nằm ngoài sự kiểm soát;
- Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn tỉnh mà không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học vàCông nghệ trong việc thẩm định cấp giấy phép và quản lý các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quản lý các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng,thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
đ) Về thông tin, thống kê khoa họcvàcông nghệ:Thực hiện công tácquản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học vàcông nghệtheo quy định của pháp luật.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
3 Cơ cấu tổchức:
a) Lãnh đạo phòng
- Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ có trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng;
 -Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo quy định của pháp luật;Quản lý, phân công nhiệm vụcho Phó trưởng phòng, công chức vàquản lýtài sản được giao trực tiếp quản lý theo quy định;
- Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Các chuyên viên: Các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ do trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
I. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ông Phùng Văn Quang - Chi cục trưởng
Điện thoại: (0218)3857102
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Nguyễn Sỹ Cường
Điện thoại: 02186.559.626
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1.  Vị trí và chức năng:
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.
2. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại tỉnh.
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại tỉnh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:
- Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh;
- Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;
- Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;
- Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
 5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh:
-Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạchtriển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh.
8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.
9. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợp quy, bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
III. Cơ cấu tổ chức:
1. Lãnh đạo Chi cục:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chi cục Trưởng và không quá 03 Phó Chi cục Trưởng;
- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;
- Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở.
- Ủy quyền cho Chi cục Trưởng phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục.
- Ủy quyền cho Chi cục Trưởng bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục.
- Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
- Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Quản lý đo lường;
- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và ràng rào kỹ thuật trong thương mại;
3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Ông Nguyễn Xuân Hiển - Giám đốc 
Điện thoại:(0218)3.856.396
Email:   hiennx.kThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:
         - Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
         - Phòng Kỹ thuật Đo lường
         - Phòng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng.
Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật.
I. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG THÔNG TIN KHCN
Ông Bùi Đức An -  Giám đốc 
Điện thoại: (0218)3858568
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông An Mạnh Cường – Phó Giám đốc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0218)3858668
Ông Trần Đình Thắng- Giám đốc
Điện thoại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email:  (0218)3843758
1. Vị trí, chức năng:
       Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của tỉnh đối với các sản phẩm mới;
4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;
5. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh;thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;
6. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở;
7. Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;
8. Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;
9. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;
10. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;
11. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;
12. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;
13. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
14. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;
15. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;
16. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;
17. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;
18. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;
19. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

Tìm kiếm...

2

Dan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2431134
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
40
614
1742
2425378
4630
23230
2431134

Your IP: 3.236.47.240
2023-02-08 00:26