STT Tên thủ tục hành chính Trình tự thực hiện và biểu mẫu
1 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Biểu mẫu tải về
2 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Biểu mẫu tải về
3

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Biểu mẫu tải về
4

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Biểu mẫu tải về
5

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

Biểu mẫu tải về
6

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Biểu mẫu tải về
7 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Biểu mẫu tải về
8 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Biểu mẫu tải về