STT Tên thủ tục hành chính Trình tự thực hiện và biểu mẫu
1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Biểu mẫu tải về
2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Biểu mẫu tải về
3

Thủ tục Xét công nhận Sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh

Biểu mẫu tải về