TT

NỘI DUNG

LĨNH VỰC

TẢI VỀ

1

Tài liệu Đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid

Sở hữu trí tuệ

Dowload

2

Tài liệu Bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý  Sở hữu trí tuệ

Dowload

3

Tài liệu hướng dẫn chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế  Sở hữu trí tuệ

Dowload

4

Tài liệu hướng dẫn thực hành tra cứu thông tin sáng chế  Sở hữu trí tuệ

Dowload

5

Tài liệu Thanh tra nhiệm vụ KH&CN và Phòng chống tham nhũng trong hoạt động KH&CN  Thanh tra

Dowload

6

Một số điểm lưu ý trong xử lý xâm phạm quyền SHCN theo NĐ 97/2010/NĐ-CP  Sở hữu trí tuệ

Dowload

7

Một số vấn đề cần lưu ý khi xác định hành vi vi phạm theo Nghị định 54/2009/NĐ-CP trong Thanh tra đối với sản phẩm điện, điện tử  Thanh tra

Dowload

8

Luật Thanh tra 2010 và định hướng tổ chức, hoạt động thanh tra KH&CN  Thanh tra

Dowload

9

Tài liệu tham khảo: Tổng quan về chiến lược phát triển nông thôn Việt Nam; Nông nghiệp 4.0-truy xuất nguồn gốc nông sản; Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa nông nghệp; Thương hiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm ocop; Phát triển du lịch gắn với xây dựng NTM. Tài liệu tập huấn

Dowload

10

Tài liệu tham khảo: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP   Tài liệu tập huấn

Dowload

11

Tài liệu tham khảo: Những vấn đề chung về thương hiệu  Tài liệu tập huấn

Dowload

12

Tài liệu tham khảo: Các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh  Tài liệu tập huấn

Dowload

13

Tài liệu tham khảo: Chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam  Tài liệu tập huấn

Dowload

14

Tài liệu tham khảo: Tiêu chí sản phẩm OCOP  Tài liệu tập huấn

Dowload

15

Tài liệu tham khảo: Tổng quan về phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam  Tài liệu tập huấn

Dowload

16

 Tài liệu tham khảo: Khái quát về hoạt động công tác Thanh tra  Thanh tra

Dowload

17

 Tài liệu tham khảo: Quản lý khai thác và thực thi quyền SHTT trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế  Sở hữu trí tuệ

Dowload

18

 Tài liệu tham khảo: Hệ sinh thái quản lý chuỗi cung ứng truy xuất nguồn gốc và kết nối cung cầu  Tài liệu tập huấn

Dowload

19

 Tài liệu tham khảo: Quản lý chuỗi cung ứng truy xuất nguồn gốc thực trạng và giải pháp  Tài liệu tập huấn

Dowload

20

 Tài liệu tham khảo: Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sản phẩm KHCN thành công Tài liệu tập huấn

Dowload

21

 Tài liệu tham khảo: Một số nội dung cơ bản về chuyển giao công nghệ theo quy định của luật  Tài liệu tập huấn

Dowload

22

  Tài liệu tham khảo: Đăng ký xác lập quyền SHTT đối với các đặc sản truyền thống  Tài liệu tập huấn

Dowload

23

 Tài liệu tham khảo: Quyền SHTT với sự phát triển của các hiệp hội, làng nghề gắn liền với sản phẩm truyền thống   Tài liệu tập huấn

Dowload

24

  Tài liệu tham khảo: Quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ các đối tượng SHTT   Tài liệu tập huấn

Dowload

25

  Tài liệu tham khảo: Đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý  Tài liệu tập huấn

Dowload

26

 Tài liệu tham khảo: Tổng quan về Truy xuất nguồn gốc  Tài liệu tập huấn

Dowload

27

 Tài liệu tham khảo: Sở hữu trí tuệ với hoạt động phát triển kinh tế xã hội  Tài liệu tập huấn

Dowload

28

 Tài liệu tham khảo: Đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu  Tài liệu tập huấn

Dowload

29

 Tài liệu tham khảo: Đăng lý kiểu dáng công nghiệp  Tài liệu tập huấn

Dowload

30

 Tài liệu tham khảo: Thanh tra chuyên ngành KH&CN  Tài liệu tập huấn

Dowload

 31   Tài liệu tham khảo: Hoạt động tiêu chuẩn chất lượng với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  Tài liệu tập huấn

Dowload