Chiều ngày 21/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình” do ông Nguyễn Thành Vinh - PGĐ Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiem thu de tai phat trien dau tu du lich hb 1212

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình” được Hội đồng nghiệm thu xếp loại “Đạt”

Du lịch được xác định là ngành mũi nhọn đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của từng địa phương nói riêng. Ngành du lịch Hòa Bình đã được hình thành sớm so với một số địa phương, có những điểm đến đã được ghi nhận như Mai Châu, Thủy điện Sông Đà, Thung Nai, Suối khoáng Kim Bội,.... Tuy nhiên, so tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và văn hóa thì tốc độ phát triển ngành du lịch chưa theo kịp đà phát triển. Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình thực hiện từ tháng 6/2017 - 6/2018 nhằm nghiên cứu và đề ra những giải pháp dài hạn thu hút đầu tư phát triển du lịch một cách đầy đủ, toàn diện.

Sau 01 năm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đặt ra. Việc nghiên cứu cơ sở lý luận về đầu tư và thu hút đầu tư phát triển du lịch đã làm sáng tỏ trên lý thuyết vì sao cần phải phát triển du lịch tại tỉnh Hòa Bình? Làm cách nào để phát huy những tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh nhà thu hút nguồn đầu tư từ người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với cách tiếp cận nghiên cứu cộng đồng, thông qua việc điều tra thu thập thông tin với 450 phiếu hỏi trực tiếp tới khách du lịch tại tỉnh Hòa Bình (trong đó có 434 phiếu hợp lệ) và đã khảo sát online bằng bảng hỏi với 50 khách du lịch quốc tế, 250 khách du lịch nội địa, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ban chủ nhiệm đã đánh giá được thực trạng tài nguyên du lịch, tình hình tổ chức và quản lý ngành du lịch tỉnh Hòa Bình và thực trạng thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở đó đưa ra các định hướng phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình trong những năm tiếp theo. Đồng thời, đưa ra 07 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình và điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả và ý nghĩa thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm đề tài bổ sung nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và nhóm giải pháp về môi trường đầu tư vào du lịch của tỉnh Hòa Bình; làm rõ hơn nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài xếp loại “Đạt”.

Bùi Phương - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2226662
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1087
1133
4541
2219137
13905
702
2226662

Your IP: 35.170.82.159
2022-05-25 22:45