*Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Trần Đình Thắng
* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình
* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
* Lĩnh vực: