Ngày 11/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng), áp dụng đối với:

- Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước quy định tại khoản 1, điều 2, quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL);

- Tổ chức chứng nhận được Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuê để phối hợp kiểm tra HTQLCL;

- Cơ sở đào tạo về tư vấn, đánh giá HTQLCL; Đơn vị chủ trì thực hiện của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố;Các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông tư gồm 03 chương, 06 điều, quy định cụ thể về: Nội dung chi, Khung mức chi, Lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện HTQLCL, cụ thể là:

1.Đối với các cơ quan không có mô hình khung:    

Nội dung

Mức chi (triệu đồng)

a) Các Bộ, ngành:

   - Thuê tổ chức tư vấn:

 

Lần đầu xây dựng HTQLCL

100 trđ/1 cơ quan

Xây dựng mở rộng HTQLCL

65   trđ/1 cơ quan

   - Cơ quan thực hiện:

 

Lần đầu xây dựng HTQLCL

130 trđ/1 cơ quan

Xây dựng mở rộng HTQLCL

100 trđ/1 cơ quan

b) Các cơ quan cấp Tổng cục,Cục trực thuộc Bộ và tương đương:

   - Thuê tổ chức tư vấn:

 

      Lần đầu xây dựng HTQLCL

80 trđ/1 cơ quan

      Xây dựng mở rộng HTQLCL

50   trđ/1 cơ quan

   - Cơ quan thực hiện:

 

      Lần đầu xây dựng HTQLCL

80 trđ/1 cơ quan

      Xây dựng mở rộng HTQLCL

50 trđ/1 cơ quan

2.Đối với các cơ quan đã có mô hình khung:

Nội dung

Mức chi

a) UBND cấp tỉnh, TP:

   - Thuê tổ chức tư vấn:

 

      Lần đầu xây dựng HTQLCL

60 trđ/1 cơ quan

      Xây dựng mở rộng HTQLCL

30   trđ/1 cơ quan

   - Cơ quan thực hiện:

 

      Lần đầu xây dựng HTQLCL

65 trđ/1 cơ quan

      Xây dựng mở rộng HTQLCL

50 trđ/1 cơ quan

b) UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

   - Thuê tổ chức tư vấn:

 

      Lần đầu xây dựng HTQLCL

45 trđ/1 cơ quan

      Xây dựng mở rộng HTQLCL

25 trđ/1 cơ quan

   - Cơ quan thực hiện:

 

      Lần đầu xây dựng HTQLCL

50 triệu đồng/1 cơ quan

      Xây dựng mở rộng HTQLCL

40 triệu đồng/1 cơ quan

…..

 

Trường hợp thuê chuyên gia tư vấn độc lập, thủ trưởng cơ quan quyết định mức thuê chuyên gia trong khu mức chi từ 2,8 - 7,4 triệu đồng/người/tháng.

Mức chi hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL của cơ quan: 15 triệu đồng/01 năm.

Mức chi hoạt động xây dựng mô hình khung HTQLCL: 12 triệu đồng/mô hình.

Mức chi thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra HTQLCL: 05 triệu đồng/cơ quan, …

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2015 và thay thế Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính./

PTH

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2189487
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
52
1328
3468
2184682
5611
4464
2189487

Your IP: 52.91.0.112
2022-01-20 00:51