STT Số ký hiệu Ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu
I Luật
01 Số 29/2013/QH13 18/6/2013 Quốc hội Luật Khoa học và Công nghệ.
02 Số 67/2006/QH11 19/6/2017 Quốc hội Luật Chuyển giao Khoa học và Công nghệ.
03 Luật số 15/2017/QH14 29/6/2011 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin
04 Luật số 86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật an toàn thông tin mạng
II Nghị định
01 Số 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
02 Số 54/2016/NĐ-CP 14/6/2016 Chính phủ Nghị định của Chính phủ quy đinh cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập.
III Thông tư
01 Số 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập.
02 Số 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
03 Số 26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
04 Số 03/2018/TT-BKHCN 15/5/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
05 Số 04/2018/TT-BKHCN 15/5/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
06 Số 90/2017/TT-BKHCN 30/8/2017 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
07 Số 10/2017/TT-BKHCN 28/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cở sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
08 Số 14/2014/TT-BKHCN 11/6/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
IV Quyết định, các văn bản khác
01 Số 4079/BKHCN -TCCB 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
02 Số 2429/QĐ-UBND 06/11/2015 UBND tỉnh Hòa Bình Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình
03 Số 1495/ BKHCN-TCCB 18/4/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN,

kỹ thuật TCĐLCL

04 Số 07/2017/QĐ-UBND 20/02/2017 UBND tỉnh Hòa Bình Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình
05 Số 240/QĐ-SKHCN 14/10/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ

 

06

Số 1003/QĐ-UBND 18/4/2018 UBND tỉnh Hòa Bình Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt phương án tự chủ của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ