DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

Nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nắm bắt được quy trình triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, ngày 13/4/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

Tham dự buổi Tập huấn có đồng chí Chu Thúc Đạt - Phó Vụ trưởng, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương; đồng chí Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng quản lý Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; trưởng các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ; các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; các chuyên gia tham gia hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.

Nội dung của buổi tập huấn đề cập đến các vấn đề: Xây dựng đề xuất đặt hàng, viết thuyết minh và triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH&CN; việc thực hiện triển khai nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài dự án khoa học và công nghệ; kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn triển khai và quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Chu Thuc Dat PVT vu PTKHCN diaphuong36954

Ông Chu Thúc Đạt - Phó Vụ trưởng, vụ phát triển KH&CN địa phương chia sẻ một số lưu ý khi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng quản lý KH&CN, Học viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giới thiệu, cập nhật kiến thức về xây dựng, triển khai, quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề về xây dựng đề xuất đặt hàng, viết thuyết minh. Ông đã đi sâu hướng dẫn việc thực hiện triển khai nhiệm vụ của chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học và công nghệ, từ khâu xây dựng nhiệm vụ, triển khai nhiệm vụ, trình tự tiến hành nhiệm vụ cho đến các kỹ năng xây dựng và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, cụ thể qua 5 bước: (1) Xác định vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu; (2) Viết đề cương, bản thuyết minh; (3) Triển khai nghiên cứu, thu thập số liệu/SP; (4) Phân tích số liệu, phiên giải kết quả, bàn luận so sánh, kết luận, khuyến nghị; (5) Báo cáo kết quả nghiên cứu, nghiệm thu.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, ông Chu Thúc Đạt - Phó Vụ trưởng, Vụ phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương đã chia sẻ một số kỹ năng xây dựng, triển khai dự án, kinh nghiệm thực tiễn triển khai và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Từ đó, đưa ra một số lưu ý khi đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ như: Yêu cầu, trình tự xác định nhiệm vụ đặt hàng, quy trình xác định nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh và các thủ tục xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp Quốc gia.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao tinh thần học tập của học viên và sự nhiệt tình của giảng viên. Đồng thời, nhấn mạnh việc xây dựng và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cũng như các quy trình triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ là hết sức quan trọng và cần thiết. Qua đó, giúp cho các tổ chức, cơ quan đơn vị cách viết một báo cáo khoa học từ khâu xác định cho đến bước kết thúc nghiệm thu.

Hoàng Dương - UDTT

Ngày 18/5/2014 - “ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững”. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ Việt Nam được biểu dương và tôn vinh cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ. Đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chao mung 2019

Tại tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2019 với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai". Lấy phương châm “Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt, làm việc quyết liệt” làm mục tiêu thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nội dung cụ thể:

Thi đua chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức và công dân; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định; nâng cao chất lượng công vụ, phương pháp làm việc, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ qnan, đơn vị.

Thi đua thực hiện tốt các nội dung nghị quyết, quyết định, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở KH&CN, như: Chương trình hành động số 17-CTt/TU, ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành TW Đảng, khóa 6 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Quyết định số 3157/QĐ-UBND, ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 15/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 26-NQ/ĐU, ngày 27/12/2018 của Đảng ủy Sở KH&CN về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019; quyết định số 01/QĐ-SKHCN, ngày 02/01/219 của Sở KH&CN về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu của các phòng, đơn vị năm 2019…

Thi đua thực hiện tốt nội dung giao ước đã đăng ký và các tiêu chí thi đua của Khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật năm 2019.

Thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị như: Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN theo hướng cơ cấu lại nội dung chi cho hoạt động KH&CN, giảm chi hành chính, tăng tỷ lệ chi cho các đề tài, đặc biệt là đề tài mang tính ứng dụng cao. Tăng cường công tác quản lý tài chính đối với các đề tài, dự án. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị của dự án đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là dự án tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh; triển khai đề tài đánh giá đóng góp của KH&CN đối với phát triển KT-XH của tỉnh; ứng dụng triệt để phương thức đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, mở rộng các nhiệm vụ KH&CN sang dự án, chương trình, đề án; đề xuất đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp Quốc gia và dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2020. Tiếp tục đổi mới hoạt động KH&CN cấp huyện, các Sở, ngành; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN; triển khai các nội dung theo chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje của Hàn Quốc….

Các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ bắt đầu từ ngày 25/4 đến ngày 31/5/2019. Trong đó, trọng tâm là từ ngày 14/5-19/5/2019.

Mai Anh - UDTT

Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình” do Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì đã được nghiệm thu vào ngày 19/12/2018 và đạt loại “Xuất sắc”. Đây là đề tài mới, có tính hệ thống, chuyên sâu, toàn diện về công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào trong tỉnh thực hiện nghiên cứu. Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ thêm các khái niệm, cơ sở lý luận về công tác giám sát trong Đảng. Đánh giá thực trạng công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh từ năm 2012 đến năm 2017. Đề xuất các nhóm giải pháp cơ bản, hữu hiệu, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thời gian tới. Đề tài được thực hiện trong năm 2018 với những nội dung: Cơ sở lý luận và những vấn đề cơ bản về công tác giám sát trong Đảng. Vị trí, vai trò, nguyên tắc, hình thức và phương pháp, phạm vi, chủ thể, đối tượng và nội dung giám sát trong Đảng. Chất lượng công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và chi bộ. Đề tài đã thực hiện điều tra khảo sát đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình với quy mô 792 phiếu (382 phiếu đối với tổ chức; 410 phiếu đối với cá nhân). Từ kết quả điều tra đã đưa ra những kết quả, ưu điểm và khuyết điểm trong công tác giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ các cấp và của chi bộ, của UBKT các cấp từ năm 2012 đến năm 2017 ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

8768768764123xfgsadfasd

Ông Nguyễn Hữu Đạt - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề tài

Qua đánh giá thực trạng về thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp và kết quả điều tra, khảo sát thực tế tại một số địa phương, đề tài đã đề xuất 6 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác giám sát trong Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chỉ đạo hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện công tác giám sát trong thời gian tới ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; Thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, quy trình, nội dung và phương pháp giám sát trong đảng; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ giám sát duy trì và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi công tác và nơi cơ trú trong việc quản lý, giáo dục đảng viên; Quan tâm xây dựng và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho ủy ban kiểm tra các cấp; Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; thực hiện công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thực hiện tốt công tác giám sát trong Đảng. Đề tài đã xuất bản 01 cuốn cẩm nang giám sát trong Đảng.

Đề tài thực hiện thành công sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám sát trong thời gian tới. Các giải pháp của đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới, nâng cao nhận thức và năng lực về công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, của cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Định hướng đúng đắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ làm công tác kiểm tra, trong đó có công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh.

Quốc Tuấn - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1363174
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
710
898
8048
1346628
32509
37922
1363174

Your IP: 52.23.234.7
2019-05-26 11:36