Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 12/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp.

NGHIỆM THU

Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tại buổi nghiệm thu


Tại buổi nghiệm thu chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó đề tài đã thực hiện điều tra đối với 300 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (200 phiếu với tổ chức Đảng ở các cơ quan hành chính Nhà nước; 70 phiếu tổ chức Đảng ở các đơn vị sự nghiệp công lập; 30 phiếu tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp) và 850 cá nhân (cấp ủy viên các cấp 350 phiếu, đảng viên 400 phiếu, 100 phiếu quần chúng). Khái quát được một số vấn đề lý luận chung về vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đồng thời đánh giá thực trạng công tác tự phê bình và phê bình ở các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2015-2019. Từ đó đưa ra được 6 nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình ở các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong những năm tiếp theo, gồm:Đề tài do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình thực hiện từ năm 2019, với mục tiêu nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh. Đồng thời để chuẩn bị tốt việc đánh giá nhân sự trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

(1) Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về tự phê bình và phê bình;

(2) Gắn công tác tự phê bình và phê bình với các khâu trong công tác cán bộ;

(3) Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình;

(4) Phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tự phê bình và phê bình;

(5)Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với công tác tự phê bình và phê bình;

(6) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và đề xuất hoàn thiện quy trình tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên.

Sau khi được nghe báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đặt câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định. Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan. Tham khảo các phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện, trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ với từng nội dung theo quy định. Hội đồng đã đi đến thống nhất xếp loại đề tài ở mức “đạt”.

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP



Dan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1978554
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
342
703
6349
1967981
18259
21822
1978554

Your IP: 3.238.147.211
2020-11-29 16:16