Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hòa Bình xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp, hiện đại hóa công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính đúng nội dung, hình thức theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua đó, tạo được chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở lĩnh vực KH&CN.

cchc10320

Cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN thường xuyên cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở

Tiêu biểu là ngay từ đầu năm Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của công chức, viên chức, người lao động. Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành CCHC, triển khai thực hiện Quyết định về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Công văn số số 115/SKHCN-VP ngày 16/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng triệt để phần mềm QLVB và chữ ký số trong thực thi công vụ nên việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị đảm bảo thông suốt.

Về cải cách thể chế, Sở đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại các quy chế, quy định hoạt động của Sở để có hướng xử lý, điều chỉnh kịp thời, phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm Sở đã ban hành các văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đối với cải cách TTHC trên lĩnh vực KH&CN, đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-SKHCN, ngày 14/01/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, trong đó xây dựng chi tiết việc rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trong năm 2020. Trên cơ sở đó đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Số 1066/QĐ-UBND, ngày 12/5/2020 về công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (hợp nhất 7 quyết định công bố trước đây thành 1 quyết định nhằm dễ rà soát, theo dõi); số 1159/QĐ-UBND, ngày 26/5/2020 về phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. 100% các thủ tục hành chính (58 thủ tục) được niêm yết công khai, đồng thời đăng tải trên trang website của Sở theo đúng quy định. 100% thủ tục hành chính của Sở được giao dịch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo 19 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Trong đó 8 số hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Đối với cải cách tài chính công, Sở đã xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 23/QĐ-SKHCN, ngày 10/2/2020. Trên cơ sở đó các khoản chi tiêu đảm bảo công khai, rõ ràng, đúng nguyên tắc, đúng chế độ qui định của Nhà nước. Việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả; các khoản chi được tiết kiệm để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ban hành Kế hoạch số 30/KH-SKHCN, ngày 16/8/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Trên cơ sở đó đã cử một số cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể nói, công tác CCHC từ đầu năm đến nay ở Sở KH&CN được tổ chức thực hiện có hiệu quả trên mọi phương diện, từ cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng đặc biệt coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng chữ ký số cá nhân lãnh đạo; hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của các tổ chức, cá nhân; nội dung cập nhật thông tin phong phú, đa dạng và luôn được đổi mới. Số lượng truy cập trong quý II/2020 đạt 1.821.688 lượt xem; tăng cường ứng dụng mạng xã hội (phục vụ các cuộc họp, hội nghị trực tuyến; phần mềm Bluezone về khai báo y tế trong phòng, chống dịch Covid-19); duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị.

Tuyên truyền, động viên, khuyến khích CBCCVC nghiên cứu sáng kiến; ưu tiên các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính, đặc biệt đổi mới, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hồ sơ thực hiện đề tài, dự án, chứng nhận doanh nghiệp KHCN, cấp giấy phép chứng chỉ an toàn bức xạ, chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh…Tiếp tục nhân rộng, nêu gương các điển hình tiên tiến đã được khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Với tinh thần chủ động trong tổ chức phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trước thời hạn, thời gian tới Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhân viên Bưu điện tỉnh đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ Quốc gia để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bùi Phương - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình



Dan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1954852
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
33
943
5018
1945277
16379
26152
1954852

Your IP: 3.237.254.197
2020-10-24 00:10