Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 15/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và tổ chức ôn lại 60 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (25/3/1960-25/3/2020).

Ngày 25/3/1960, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết nghị số 233-NC/QN thành lập Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình theo Chỉ thị số 105-TTg, ngày 11/3/1959 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình ngày nay. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (25/3/1960-25/3/2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thế hệ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình đã mang hết công sức, nghị lực, trí tuệ cùng với cán bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của đất nước.

 DSC679511111111 2

Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và ôn lại 60 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

1. Giai đoạn 1960 - 1975: Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thành lập phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Có thể khẳng định, kể từ khi Hội phổ biến Khoa học Kỹ thuật và Ban Khoa học Kỹ thuật được thành lập cho đến khi hợp nhất năm 1971 là cả một chặng đường gian nan, thử thách song cũng hết sức tự hào của Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình. Trải qua 15 năm xây dựng, củng cố và ổn định tổ chức, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh và nhất là sự trưởng thành, vươn lên không ngừng của đội ngũ cán bộ, Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đã góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước tiến quan trọng, sản lượng lương thực hàng năm đều tăng cao. Năm 1974, sản lượng lương thực đạt 112.640 tấn, tăng 26% so với năm 1969. Các biện pháp thâm canh tăng vụ, những tiến bộ khoa học được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp và trở thành phổ biến ở các hợp tác xã. Đặc biệt trong giai đoạn này, Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Vật lý địa cầu - Viện Khoa học tự nhiên thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước xây dựng Trạm quan sát địa chấn đầu tiên đặt tại Khu đồi nông sản - Thị xã Hòa Bình. Trạm thu nhận được những tín hiệu địa chấn liên tục, chính xác, góp phần tích cực vào công tác khảo sát, đảm bảo tính bền vững của Công trình Thủy điện Hòa Bình trong quá trình thi công và vận hành sau này.

2. Giai đoạn 1975-1991: Hoạt động khoa học kỹ thuật góp phần xây dựng tỉnh Hà Sơn Bình vững mạnh

Ngày 25 tháng 4 năm 1976 Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Sơn Bình được thành lập. Mặc dù có rất nhiều khó khăn do sự chuyển đổi của nền kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch, bao cấp chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể đội ngũ cán bộ, viên chức Ủy ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Sơn Bình đã không ngừng đổi mới, tiến bộ và đã tập trung hướng vào phục vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và hướng vào phục vụ 3 chương trình kinh tế lớn của tỉnh: Sản xuất lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Hoạt động khoa học kỹ thuật những năm đầu đổi mới cũng đã tập trung phục vụ đời sống của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí; nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của đội ngũ cán bộ và nâng cao trình độ, hiệu lực quản lý nền sản xuất, góp phần đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế - xã hội; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu để tỉnh Hà Sơn Bình bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chặng đường tiếp theo của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

3. Giai đoạn 1991 - 2010: Hoạt động khoa học và công nghệ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày 9/11/1993, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 501-QĐ/UB về việc đổi tên Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh thành Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Ngày 05/11/2003 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Ngành khoa học và công nghệ đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc áp dụng các thành tựu hoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến, khai thác những lợi thế của địa phương để phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Ưu tiên đầu tư giống mới để tạo khâu đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ yếu bằng cách lựa chọn những công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, trước hết là công nghệ chế biến chè, mía đường, quả tươi, chế biến gỗ... Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao nhận thức về môi trường, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, sản xuất kinh doanh của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

4. Giai đoạn 2010 đến nay: Khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngày nay, khoa học và công nghệ đã trở thành nguồn lực nòng cốt của sự phát triển. Xác định rõ tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, đặc biệt là Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, với nhiều điểm có tính đột phá, tạo bước phát triển mới cho Khoa học và Công nghệ của Việt Nam, đặc biệt tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã quy định chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/ 01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 40-CTr/BCSĐ ngày 18/02/2016 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh...

Việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách đối cho hoạt động khoa học và công nghệ được gắn kết chặt chẽ với đặc thù và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ cùng tham gia xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ hàng năm. Kinh phí chi cho khoa học và công nghệ được cơ cấu lại với tỷ lệ phù hợp, giảm chi quản lý nhà nước, tăng chi cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đến nay đã thực hiện triệt để cơ chế đặt hàng, tuyển chọn, bàn giao kết quả nghiên cứu trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chất lượng hoạt động của các Hội đồng khoa học và công nghệ thực hiện đánh giá độc lập, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngày càng được nâng cao. Các đề tài, dự án thực hiện có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Một số đề tài đã tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Việc xây dựng và công bố Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm Cam quả của huyện Cao Phong đã tăng giá trị quả cam lên 30-40%, giá trị gia tăng lên đến hàng trăm tỉ đồng, nhiều hộ nông dân đã trở thành tỉ phú, cam Cao Phong đã nổi tiếng khắp cả nước, hiện tổng diện tích cây ăn quả có múi của toàn huyện Cao Phong đạt trên 3.000 ha, trong đó, diện tích cây cam đạt gần 1.700ha, cây quýt trên 800ha, sản lượng niên vụ năm 2018- 2019 đạt trên 35.000 tấn, giá tại thời điểm bình quân 20.000 – 25.000đồng/kg; Đề tài nghiên cứu thành phần hoá học, đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất chính phân lập được từ cây Xạ đen tại tỉnh Hoà Bình do Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện, quá trình nghiên cứu thành phần hoá học của lá Xạ đen phát hiện ra 01 chất sạch mới mà các công trình nghiên cứu trước chưa phát hiện ra 4-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyethyl)-phenoxy]-benzaldehyde (EdD6.1. Chất này có khả năng ngừa ung thư, hiện đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế và được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế; Đề tài xây dựng Bộ chữ cho người dân tộc Mường tại Hòa Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình phê chuẩn. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử dân tộc Mường Hoà Bình, lần đầu tiên người Mường Hòa Bình với dân số hơn 520.000 người đã có Bộ chữ viết chính thức, là cơ sở cho việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây chính là công cụ hữu hiệu nhất cho việc giữ gìn, phát huy tiếng Mường và bản sắc văn hóa dân tộc Mường;...

Hoạt động ứng dụng, phát triển và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động Khoa học và Công nghệ. Đã có nhiều qui trình công nghệ được nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao; xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, trình diễn; tập huấn cho hàng vạn lượt nông dân, từ đó hình thành tập quán canh tác theo kỹ thuật tiên tiến. Đặc biệt, đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu sản xuất trên 300.000 cây giống mía tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào cung cấp cho nhân dân vùng trồng mía thay thế dần giống mía tím bị thoái hóa theo đề án đã được phê duyệt tại quyết định số 1329/QĐ-UBND.

Bước đầu triển khai có hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ. Thu hút được nhiều Viện nghiên cứu, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học tại tỉnh. Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình Tây Bắc. Đặc biệt, năm 2019 UBND tỉnh Hòa Bình đã ký kết hợp tác toàn diện với thành phố Gimje của Hàn Quốc.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác ươm tạo, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ: hiện toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 tổ chức khoa học và công nghệ; hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ thông qua việc tổ chức các buổi Tọa đàm, hội nghị, tập huấn, phóng sự truyền hình ...

Hoạt động Khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, các mô hình ứng dụng Khoa học và công nghệ tập trung vào quy trình kỹ thuật canh tác với các cây trồng vật nuôi chủ lực, có lợi thế cạnh tranh; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm sản;...

Các hoạt động thông tin tuyên truyền về khoa học và công nghệ cũng được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ. Các nội dung tuyên truyền chú trọng trên cả ba mặt nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao; quảng bá, giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ mới, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống có hiệu quả phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đã tổ chức và áp dụng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 24 sản phẩm đặc sản của địa phương gắn với tên địa danh khu vực sản xuất, mở ra cơ hội nâng cao giá trị, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao kinh tế cho người dân. Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP để thực hiện 03 nội dung gồm: Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng và đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của sản phẩm, hàng hóa. Tiếp nhận 410 sáng kiến đề nghị xét, công nhận sáng kiến, đã thành lập 88 Hội đồng đánh giá, chấm điểm, xét công nhận được 209 Sáng kiến đạt tiêu chí công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong tỉnh. Hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được khuyến khích và đẩy mạnh, hằng năm, toàn tỉnh có hàng chục sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống.

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng từng bước được nâng cao, thông qua kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa; kiểm định, hiệu chỉnh các phương tiện đo trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn sau công bố; kiểm tra, giám sát, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh… đã góp phần bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hướng dẫn 100% các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công bố áp dụng chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015; 100% UBND cấp xã xây dựng, công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ bước đầu có hiệu quả, bảo toàn vốn; đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ, thành lập Ban kiểm soát Quỹ, cơ cấu lại cơ quan điều hành Quỹ để đi vào hoạt động ổn định. Công tác hỗ trợ của Quỹ được triển khai đã kịp thời, động viên, khích lệ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận gần hơn với các chương trình Khoa học và công nghệ trong các hoạt động đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia; giúp các đơn vị tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi để đưa Khoa học và công nghệ vào sản xuất phục vụ đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn lực tài chính tại doanh nghiệp cho đầu tư đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm trong các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hiện đã có 07 doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ.

Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung đa dạng, phong phú bám sát nhiệm vụ chính trị của Sở, từ đó khích lệ, động viên khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình được lãnh đạo các cấp nhiều lần khen thưởng. Cụ thể: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự và tự hào đón nhận Huân chương lao động hạng III năm 2006, Huân chương lao động hạng II năm 2010; Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2005; Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2002, 2006; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015; Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015; Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình năm 2010; 4 năm liên tục (2015, 2016, 2017, 2018) nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh về phong trào thi đua khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật; Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của mình, Sở Khoa học và công nghệ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các thể hệ cán bộ. Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng trước cơ hội và thách thức mới, với kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Đức An - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932553
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
624
621
2886
1922851
20232
34604
1932553

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 19:02