Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện 05 chỉ tiêu khó đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 06/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 36/KH-SKHCN về Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến giai đoạn 2019-2020.

Mục đích của bản Kế hoạch là nhằm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, công bố, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mã số, mã vạch, và các công cụ truy xuất nguồn gốc khác. Đồng thời đặt ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2019 - 2020 sẽ hỗ trợ ít nhất 02 doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, và hỗ trợ tiếp nhận, ra thông báo công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với 05 sản phẩm.

Ho tro doanh nghiep f455456

Nội dung thực hiện kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến giai đoạn 2019-2020 gồm 5 nội dung chính cụ thể như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chính sách của Trung ương và địa phương về hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng, áp dụng xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Khảo sát thực tế tại các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã có các hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến để phục vụ cho hoạt động hỗ trợ theo nội dung trong Quyết định 01/2018/QĐ-UBND, ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình.Từ đó, tổng hợp nhu cầu và kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Kết nối, tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các sự kiện khoa học về công nghệ như: Chợ công nghệ và thiết bị, trình diễn cung cầu công nghệ… để thúc đẩy việc ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ;

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước để nâng cao hiệu quả nghiên cứu đề tài, thúc đẩy hoạt động chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm trí tuệ;

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp công bố, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mã số, mã vạch, và các công cụ truy xuất nguồn gốc khác.

Xem chi tiết Kế hoạch trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, tại địa chỉ:

http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

Quốc Tuấn - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1807419
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1441
970
3331
1797260
26449
28523
1807419

Your IP: 3.235.172.213
2020-05-26 08:56