Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ giữa tỉnh Hoà Bình và một tỉnh của Hàn Quốc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình” là đề tài hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc đã được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp nghiệm thu vào chiều ngày 27 tháng 8 năm 2019 do đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp.

nghiem thu hop tac quoc te

Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi nghiệm thu

 

Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ thực hiện, phối hợp với một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ như: Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Cục ứng dụng công nghệ...; một số cơ quan của tỉnh Hòa Bình, gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, …; bên cạnh đó có sự phối hợp với Trường đại học HanKuk – Hàn Quốc, cùng một số tổ chức có liên quan của Hàn Quốc thông qua việc trao đổi email và các hội thảo khoa học.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã đảm bảo theo trình tự thực hiện và được nghiệm thu từng chuyên đề. Đề tài nêu được cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác quốc tế của tỉnh Hòa Bình, đánh giá một số chương trình hợp tác của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua; tìm hiểu về chính sách hợp tác quốc tế của một số tỉnh của Hàn Quốc với Việt Nam, nghiên cứu lựa chọn một tỉnh của Hàn Quốc có điều kiện phù hợp với tỉnh Hòa Bình làm cơ sở xây dựng chương trình hợp tác; đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Hòa Bình trong thời gian gần đây, nhận dạng các nội dung khoa học và công nghệ ưu tiên phát triển trong thời gian tới; đánh giá thế mạnh của đối tác Hàn Quốc về khoa học và công nghệ, xây dựng được danh mục nội dung hợp tác về khoa học và công nghệ với tỉnh Hòa Bình;…

Đặc biệt đề tài đã nghiên cứu xây dựng nội dung hợp tác về khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình. Từ đó, đề xuất mô hình hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje. Phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi, đàm phán và ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 04/11/2018 đoàn công tác cấp cao tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, đồng thời đến ngày 09/01/2019 tại thành phố Hòa Bình đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc.

Hợp tác quốc tế về KH&CN đã trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nó là nguồn lực to lớn, cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đối với hoạt động KH&CN góp phần không nhỏ trong hoạt động KH&CN và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại “Đạt”. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình để có thể tham khảo xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ tại tỉnh Hòa Bình với đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hoàng Dương

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1889931
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1426
1484
10714
1871797
12214
34104
1889931

Your IP: 35.172.233.215
2020-08-08 08:41