Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động sáng kiến, hướng dẫn hoạt động tạo ra sáng kiến, áp dụng sáng kiến, công nhận sáng kiến nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến cho các tổ chức, các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày 31/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019”.

Đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng tham gia hội nghị có các đồng chí là đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; đại diện UBND các huyện/thành phố; đại diện các Hội, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

hoi nghi sang kien 2019

Đồng chí Phạm Thế Hải - Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN truyền đạt một số nội dung tại hội nghị

Đồng chí Phạm Thế Hải - Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành đã truyền đạt tài liệu đẩy mạnh hoạt động sáng kiến với 03 phần chính: (1) Phổ biến một số sửa đổi bổ sung quy định về sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với 14 các vấn đề cơ bản được sửa đổi bổ sung trong quy định về hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình; (2) hướng dẫn về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh bao gồm về thẩm quyền xét công nhận sáng kiến, nội dung và mức chi, điều kiện công nhận cũng như việc đánh giá tính hiệu quả của sáng kiến, các thủ tục đề nghị đánh giá tính hiệu quả của sáng kiến và hướng dẫn các thành phần hồ sơ cũng như số lượng hồ sơ đề nghị đánh giá tính hiệu quả áp dụng của sáng kiến, địa điểm nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ…

Đồng chí Hoàng Anh - Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động sáng kiến, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về các quy định đồng thời hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đăng ký và công nhận sáng kiến, theo đó đồng chí cũng đã trao đổi và hướng dẫn cách khai thác và sử dụng hiệu quả các sáng kiến cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến. Tại hội nghị các vị đại biểu cùng đã thảo luận về những vấn đề còn khúc mắc và được báo cáo viên giải đáp một cách cụ thể giúp cho các đại biểu nắm bắt rõ hơn các quy định cũng như trình tự thực hiện hoạt động sáng kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Trong những năm qua, hoạt động sáng kiến trên đại bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả khả quan, cũng như góp phần tích cực trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như cải cách hành chính, đem lại nhiều kết quả và áp dụng nhân rộng đối với các sở ngành trên phạm vi địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong việc triển khai tổ chức thực hiện sáng kiến cần phải cập nhật bổ sung những quy định mới về sáng kiến đồng thời cập nhật các thay đổi, bổ sung về hoạt động sáng kiến tại Quyết định số 30/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình.

hoi nghi sang kien 2019 2

Đồng chí Hoàng Anh phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động sáng kiến và giải đáp các thắc mắc của các đại biểu

Cũng tại hội nghị đồng chí đã phát động Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức cá nhân đang sống và làm việc tại tỉnh, tìm ra những giải pháp, sáng kiến mới về cải các hành chính, đặc biệt là những giải pháp có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hoàng Dương

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932642
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
713
621
2975
1922851
20321
34604
1932642

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 20:09