Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Nhằm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ về cải cách hành chính năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo về cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình được thực hiện nghiêm túc; các nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch sớm được quán triệt, triển khai.

CCHC1

100% thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình


Ngày 14/01/2019, Sở đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát thủ tục hành chính năm 2019, trong đó xây dựng chi tiết việc rà soát, kiểm soát 51 thủ tục hành chính thực hiện trong năm 2019. Hiện 100% các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai, đồng thời đăng tải trên trang website của Sở tại địa chỉ: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn. 100% thủ tục hành chính của Sở được giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo quy định của pháp luật, và không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Tính đến hết tháng 6, Sở đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo 51 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Trong đó 44 số hồ sơ được giải quyết trước hạn.Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, tài chính công, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của ngành nhằm đổi mới, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đáp ứng yêu cầu các văn bản của Trung ương; triển khai có hiệu quả các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nghị quyết TW 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng công vụ, công chức, lề lối và phương pháp làm việc; thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác; ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng internet ở mức độ 3, mức độ 4; kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; …

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số Quyết định như: Số 638/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thay thế, danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; số 345/QĐ-UBND, ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ; số 635/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ.

CCHC2

100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản

Trong cải cách tổ chức bộ máy, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã rà soát, phân công, sắp xếp lại vị trí việc làm theo hướng giảm vị trí việc làm hành chính, tăng vị trí việc làm trực tiếp, lao động, sản xuất, dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả làm việc của công chức, năng suất lao động của viên chức; hạn chế sử dụng văn bản giấy; trưởng các phòng, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra và xử lý văn bản. Xây dựng và đã hoàn thiện Đề án “Sắp xếp các tổ chức bên trong của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình” và Đề án “Hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình”, đến nay Trung tâm Ứng dụng Thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình đã được thành lập và đi vào hoạt động. Công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị đã được Sở Khoa học và Công nghệ kiện toàn lại. Phương án tự chủ về tài chính cũng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019. Đối với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tự đảm bảo chi thường xuyên tại Quyết định số 2718/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng chữ ký số cá nhân lãnh đạo; hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Nội dung cập nhật thông tin phong phú, đa dạng và luôn được đổi mới. Số lượng truy cập 6 tháng đầu năm đạt 1.348.993 lượt xem.

Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng, đơn vị; ban hành kế hoạch và áp dụng việc chuyển đổi ISO sang phiên bản 9001:2015.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, cũng như trong giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Mai Anh

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1700114
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
831
1434
9723
1680103
29913
31566
1700114

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-21 15:27