Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

Ngày 18/5/2014 - “ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững”. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ Việt Nam được biểu dương và tôn vinh cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ. Đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chao mung 2019

Tại tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2019 với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai". Lấy phương châm “Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt, làm việc quyết liệt” làm mục tiêu thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nội dung cụ thể:

Thi đua chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức và công dân; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định; nâng cao chất lượng công vụ, phương pháp làm việc, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ qnan, đơn vị.

Thi đua thực hiện tốt các nội dung nghị quyết, quyết định, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở KH&CN, như: Chương trình hành động số 17-CTt/TU, ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành TW Đảng, khóa 6 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Quyết định số 3157/QĐ-UBND, ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 15/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 26-NQ/ĐU, ngày 27/12/2018 của Đảng ủy Sở KH&CN về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019; quyết định số 01/QĐ-SKHCN, ngày 02/01/219 của Sở KH&CN về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu của các phòng, đơn vị năm 2019…

Thi đua thực hiện tốt nội dung giao ước đã đăng ký và các tiêu chí thi đua của Khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật năm 2019.

Thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị như: Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN theo hướng cơ cấu lại nội dung chi cho hoạt động KH&CN, giảm chi hành chính, tăng tỷ lệ chi cho các đề tài, đặc biệt là đề tài mang tính ứng dụng cao. Tăng cường công tác quản lý tài chính đối với các đề tài, dự án. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị của dự án đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là dự án tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh; triển khai đề tài đánh giá đóng góp của KH&CN đối với phát triển KT-XH của tỉnh; ứng dụng triệt để phương thức đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, mở rộng các nhiệm vụ KH&CN sang dự án, chương trình, đề án; đề xuất đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp Quốc gia và dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2020. Tiếp tục đổi mới hoạt động KH&CN cấp huyện, các Sở, ngành; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN; triển khai các nội dung theo chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje của Hàn Quốc….

Các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ bắt đầu từ ngày 25/4 đến ngày 31/5/2019. Trong đó, trọng tâm là từ ngày 14/5-19/5/2019.

Mai Anh - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1514341
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1337
1081
11996
1493332
31002
37706
1514341

Your IP: 3.93.75.30
2019-09-22 23:08