Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình” do Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì đã được nghiệm thu vào ngày 19/12/2018 và đạt loại “Xuất sắc”. Đây là đề tài mới, có tính hệ thống, chuyên sâu, toàn diện về công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào trong tỉnh thực hiện nghiên cứu. Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ thêm các khái niệm, cơ sở lý luận về công tác giám sát trong Đảng. Đánh giá thực trạng công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh từ năm 2012 đến năm 2017. Đề xuất các nhóm giải pháp cơ bản, hữu hiệu, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thời gian tới. Đề tài được thực hiện trong năm 2018 với những nội dung: Cơ sở lý luận và những vấn đề cơ bản về công tác giám sát trong Đảng. Vị trí, vai trò, nguyên tắc, hình thức và phương pháp, phạm vi, chủ thể, đối tượng và nội dung giám sát trong Đảng. Chất lượng công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và chi bộ. Đề tài đã thực hiện điều tra khảo sát đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình với quy mô 792 phiếu (382 phiếu đối với tổ chức; 410 phiếu đối với cá nhân). Từ kết quả điều tra đã đưa ra những kết quả, ưu điểm và khuyết điểm trong công tác giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ các cấp và của chi bộ, của UBKT các cấp từ năm 2012 đến năm 2017 ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

8768768764123xfgsadfasd

Ông Nguyễn Hữu Đạt - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề tài

Qua đánh giá thực trạng về thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp và kết quả điều tra, khảo sát thực tế tại một số địa phương, đề tài đã đề xuất 6 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác giám sát trong Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chỉ đạo hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện công tác giám sát trong thời gian tới ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; Thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, quy trình, nội dung và phương pháp giám sát trong đảng; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ giám sát duy trì và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi công tác và nơi cơ trú trong việc quản lý, giáo dục đảng viên; Quan tâm xây dựng và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho ủy ban kiểm tra các cấp; Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; thực hiện công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thực hiện tốt công tác giám sát trong Đảng. Đề tài đã xuất bản 01 cuốn cẩm nang giám sát trong Đảng.

Đề tài thực hiện thành công sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám sát trong thời gian tới. Các giải pháp của đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới, nâng cao nhận thức và năng lực về công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, của cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Định hướng đúng đắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ làm công tác kiểm tra, trong đó có công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh.

Quốc Tuấn - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1514339
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1335
1081
11994
1493332
31000
37706
1514339

Your IP: 3.93.75.30
2019-09-22 23:07