DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2

Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) cán bộ nói chung, cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã nói riêng là vấn đề có vị trí chiến lược, là yêu cầu cấp bách hiện nay trong đổi mới công tác cán bộ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, các cơ sở ĐT, BD cán bộ đã nỗ lực cố gắng đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

IMG 804312012

Cán bộ, công chức tham gia Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tập trung khóa XX tại Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém nên việc học tập của cán bộ, công chức chưa thực sự hiệu quả. Nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa có chương trình riêng về cải cách hành chính cho cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã; chưa lồng ghép nội dung CCHC trong các chương trình bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm; chưa mở các lớp ĐT, BD về kỹ năng CCHC. Một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng nặng về lý luận, dàn trải, thiếu sự liên thông, kế thừa, trùng lặp về nội dung, thiếu tính thiết thực, chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức. Chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đồng đều, thiếu những người có học hàm, học vị cao và những chuyên gia đầu ngành; điều kiện vật chất - kỹ thuật trong nhiều cơ sở đào tạo còn thiếu thốn… Bởi vậy, mặc dù đã được đào tạo, bồi dưỡng, một số cán bộ, công chức còn lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ, hạn chế trong giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay cần chú trọng một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Cần xây dựng nội dung ĐT, BD căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Bám sát 06 nhiệm vụ đề cập trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là căn cứ vào mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2025 để xây dựng nội dung ĐT, BD. Nội dung ĐT, BD hướng tới khắc phục những yếu kém trong thực hiện cải cách hành chính của cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã nhất là cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đa dạng hóa chương trình ĐT, BD nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ sở. Có chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Bổ sung, lồng ghép nội dung CCHC thiết yếu vào các chương trình ĐT, BD có cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã tham gia học tập.

Hai là, đổi mới về hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng

Hình thức ĐT, BD cần phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã và đáp ứng yêu cầu CCHC. Cần đổi mới, áp dụng đa dạng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ công chức có điều kiện tham gia học tập như mở các lớp hệ tập trung, vừa làm vừa học; từng bước tiến tới ĐT, BD từ xa với mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để cán bộ, công chức có thể bố trí công việc khi tham gia học tập. Có nhiều mô hình thực hiện cải cách hành chính tốt để giảng viên, học viên có thể nghiên cứu, trải nghiệm nhằm gắn lý luận với thực tiễn.

Đổi mới phương pháp ĐT, BD cần hướng tới việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học "chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn”

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Chất lượng đội ngũ giảng viên có vai trò quyết định trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên. Theo đó, căn cứ yêu cầu ĐT, BD cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã theo yêu cầu cải cách hành chính để xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu số lượng, chất lượng. Chú trọng quy hoạch giảng viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về cải cách hành chính ở cơ sở. Có các chính sách để tuyển chọn những người giỏi, tâm huyết, có phương pháp, tố chất sư phạm về làm giảng viên các cơ sở đào tạo. Có cơ chế, chính sách sử dụng hợp lý, phát huy sức sáng tạo của giảng viên và phát triển giảng viên có tài, có đức. Đặc biệt có cơ chế, chính sách thu hút các nhà quản lý, các chuyên gia giỏi về cải cách hành chính tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho các lớp học.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho giảng viên tham gia ĐT, BD cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã nhất là về kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính. Hàng năm, giảng viên được cập nhật kiến thức mới về cải cách hành chính, được ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế mô hình về cải cách hành chính, được tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học về cải cách hành chính ở địa phương. Giảng viên được đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn, tham gia trực tiếp vào một số nội dung cải cách hành chính ở cấp xã, được hỗ trợ thỏa đáng để giảng viên nghiên cứu thực tế có hiệu quả.

Bốn là, tăng cường về cơ sở vật chất và kinh phí

Để nâng cao chất lượng ĐT, BD, các cơ sở ĐT, BD cần được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Theo đó, cơ sở vật chất cần có quy mô, khuôn viên thích hợp; có các loại phòng học lý thuyết, phòng học thực hành phù hợp; có đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các lớp chung và đặc thù từng loại phòng học; có đầy đủ phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ thực hành giảng dạy, học tập tích cực; có thư viện, phòng đọc. Đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức ăn, nghỉ, luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện tăng cường sức khỏe cho học viên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập, rèn luyện của học viên.

Chú trọng dành kinh phí công tác ĐT,BD đội ngũ cán bộ giảng viên các cơ sở đào tạo ngang tầm với công cuộc đổi mới đất nước. Ngoài ngân sách nhà nước, cần thiết phải huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, cần xã hội hóa nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Như vậy, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay cần sử dụng đồng bộ các giải pháp từ việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo bồi dưỡng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Đặc biệt là huy động mọi nguồn lực để có kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tốt nhất.

Đoàn Thị Mỹ Duyên
Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng,
trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1316449
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
195
947
7687
1299605
23706
29719
1316449

Your IP: 3.95.23.35
2019-04-21 02:10