DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hòa Bình xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp, hiện đại hóa công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác CCHC trong quý III/2018 được Sở KH&CN thực hiện nghiêm túc, các nhiệm vụ theo kế hoạch được tiếp tục triển khai có hiệu quả. Trong công tác chỉ đạo điều hành, Sở đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-SKHCN, ngày 12/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, đồng thời phát động phong trào thi đua, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ bằng Công văn số 57/SKHCN-VP, ngày 29/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về phát động phong trào thi đua trong cải cách hành chính.

Để phản ánh, điều chỉnh kịp thời các nội dung phù hợp với tình hình cụ thể trong công tác cải cách thể chế, Sở đã xây dựng và ban hành một số nội dung: Quyết định số 19/QĐ-SKHCN, ngày 01/2/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về ban hành quy chế làm việc; Quyết định số 18/QĐ-SKHCN, ngày 01/2/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ; Quyết định số 16/QĐ-SKHCN, ngày 31/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công. Ngoài ra, Sở đã xây dựng 02 Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, hiện đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trong công tác Cải cách thủ tục hành chính, Sở đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SKHCN, ngày 08/01/2018 về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát thủ tục hành chính năm 2018, trong đó xây dựng chi tiết việc rà soát, kiểm soát 14 thủ tục hành chính thực hiện trong năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt. Về thực hiện cơ chế một cửa, 100% thủ tục hành chính của Sở được giao dịch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2018 tiếp nhận 69 hồ sơ, trong đó: 50 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 19 hồ sơ chưa đến hạn. Do thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy trình thủ tục hành chính nên không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào xảy ra.

Sở KH&CN chỉ đạo các phòng, đơn vị phân công, sắp xếp lại vị trí việc làm theo hướng giảm vị trí việc làm hành chính, tăng vị trí việc làm trực tiếp, lao động, sản xuất dịch vụ, đồng thời hạn chế sử dụng văn bản giấy, đưa ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra, xử lý văn bản trong công tác cải cách tổ chức bộ máy.

CCHC

100% thủ tục hành chính của Sở được giao dịch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức Sở đã ban hành kế hoạch số 30/KH-SKHCN, ngày 15/8/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Cử một số cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác cải cách hành chính công, Sở đã thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 16/QĐ-SKHCN, ngày 31/01/2018. Trên cơ sở đó các khoản chi tiêu đảm bảo công khai, rõ ràng, đúng nguyên tắc, đúng chế độ qui định của Nhà nước. Việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả; các khoản chi được tiết kiệm để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công tác hiện đại hóa hành chính, Sở bám sát Kế hoạch số 02/KH-SKHCN, ngày 12/1/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018. Các phòng, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dụng về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng, đơn vị. Hiện đang tiến hành kiểm tra, rà soát các nội dung, quy trình ISO để sửa đổi, bổ sung và ban hành công bố lại cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình trong 9 tháng đầu năm tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo được quan tâm, quán triệt nghiêm túc. Các văn bản về công tác cải cách hành chính ban hành kịp thời; nhiệm vụ được xây dựng cụ thể, chi tiết; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện thường xuyên, có chất lượng; việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh nhanh chóng, đảm bảo quy định của pháp luật, không để sảy ra khiếu nại, tố cáo.

Tiến Trình - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1316469
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
215
947
7707
1299605
23726
29719
1316469

Your IP: 3.95.23.35
2019-04-21 02:25