DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy quản lý hành chính là một xu thế tất yếu. Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh đang tập trung phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Với sự chủ động, tích cực việc ứng dụng CNTT tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đang có sự chuyển biến đáng kể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ có tổng số 50 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 154/QĐ-SKH&CN, ngày 17/9/2018 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. Các thủ tục hành chính này đều được giao dịch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua phần mềm điện tử giúp cán bộ thực hiện có thể theo dõi, xử lý và tổng hợp các thủ tục hành chính kịp thời, chính xác, các hồ sơ được xử lý và trả kết quả nhanh chóng. Trong 9 tháng đầu năm 2018 Sở đã tiếp nhận 69 hồ sơ, trong đó: 50 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 19 hồ sơ chưa đến hạn. Do thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy trình thủ tục hành chính nên không có hồ sơ nào giải quyết chậm, cũng như không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào xảy ra.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân, toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được công bố công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên trang website: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn. Bên cạnh đó website còn cung cấp nhiều nội dung thông tin phong phú, đa dạng và luôn được đổi mới. Số lượng truy cập trang web trong 9 tháng đầu năm đạt 2.654.473 lượt người.

Linh thu tuc hanh chinh 3231231

Bộ phận "một cửa” Sở KH&CN tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục được xử lý và trả kết quả nhanh chóng

Trong những năm gần đây, Sở đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, cũng như triển khai áp dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn như phần mềm văn bản điều hành và hệ thống thư điện tử công vụ. Được thực hiện từ năm 2014, đến nay 100% các phòng, đơn vị thường xuyên kiểm tra, xử lý, trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Đặc biệt thông qua buổi tập huấn nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính của Sở, các cán bộ, công chức, viên chức còn có thể áp dụng để tạo lập, theo dõi hồ sơ công việc, đảm bảo an toàn thông tin khi trao đổi dữ liệu trên môi trường mạng... Song song với sử dụng phần mềm văn bản điều hành là ứng dụng chữ ký số, các văn bản được chứng thực chữ ký số trước khi phát hành trên môi trường mạng theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai thực hiện các ứng dụng chuyên ngành, có rất nhiều các phần mềm chuyên ngành được áp dụng tại các phòng, đơn vị trực thuộc gồm: Phần mềm quản lý kế toán - tài chính, phần mềm quản lý tài sản công, phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo... điều này đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó  giảm thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, đồng thời là công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cùng với thực hiện kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2018 Sở đã đổi mới phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Đến nay các cuộc họp, tập huấn, hội nghị... đều được thực hiện 100% trên máy tính, máy chiếu và môi trường mạng. Điều này đã tạo ra phương thức làm việc mới,  thay thế cho việc sử dụng giấy tờ, văn bản, sổ sách... trước đây, giúp triển khai các công việc trong cuộc họp trở nên thuận tiện và đơn giản hơn rất nhiều.

Các công tác về tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng CNTT  trong hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC được phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên để cán bộ công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động khoa học và công nghệ hiểu rõ các nhiệm vụ cải cách hành chính. Qua các đợt tuyên truyền, phổ biến đã nâng cao nhận thức hiểu biết về cải cách thủ tục hành chính trong công tác KHCN. Đối với công tác chuyên môn khác trong cơ quan cũng được cải tiến rõ rệt  như: Các thủ tục chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học; Cấp phép hoạt động về an toàn bức xạ, hạt nhân; Thanh tra, kiểm tra về đo lường chất lượng….

Có thể thấy ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Sở KH&CN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực. Cùng với các Sở, ban, ngành và địa phương trên toàn tỉnh, Sở KH&CN cũng đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại.

Mai Anh - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1281696
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
79
957
2915
1272277
18672
29619
1281696

Your IP: 34.229.97.16
2019-03-20 01:08