DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2

Nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, khuyến khích phát huy sáng kiến, sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát quy trình, đánh giá đề tài, xét công nhận sáng kiến và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng của tỉnh.

Từ năm 2014 với chức năng là cơ quan thường trực hội đồng sáng kiến cấp tỉnh Sở đã tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành các văn bản quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các hướng dẫn về thành phần, thể thức hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các sáng kiến cơ sở đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả và các hội đồng sáng kiến cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định. Theo đó, hoạt động tiếp nhận, tổ chức chấm, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đến nay đều được Sở KH&CN triển khai thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tính khách quan, chính xác, chất lượng.

Công tác tiếp nhận hồ sơ trong hoạt động xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh được Sở KH&CN phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công. Tính đến hết năm 2017 đã tổ chức tiếp nhận 63 lượt hồ sơ đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của 32 Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở; Sở KH&CN đã tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh thành lập 49 Hội đồng chuyên ngành, tổ chức họp đánh giá, nhận xét, chấm điểm 217 sáng kiến cấp cơ sở. Trên cơ sở kết quả làm việc của các Hội đồng sáng kiến chuyên ngành, Sở KH&CN đã tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành 05 Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với 113 sáng kiến đáp ứng các tiêu chí được xét công nhận; hàng năm Sở KH&CN đều xây dựng báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến gửi Bộ KH&CN và UBND tỉnh. Sở cũng đã xây dựng danh mục các sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Tháng 4 năm 2018, Sở KH&CN đã tiến hành tổ chức Sơ kết 03 năm hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (2015 - 2017) và có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng bộ dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng tư vấn chuyên ngành và xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban giao khkhcn 782891

Sở KH&CN tiến hành bàn giao kết quả nghiên cứu cho đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ sau khi đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu

Đối với hoạt động quản lý đề tài KH&CN, công tác tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đã được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị, tổ chức chủ trì đề tài được lựa chọn đều có năng lực, lĩnh vực chuyên môn phù hợp; việc theo dõi, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài được thực hiện sát sao, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hành chính; các đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu Sở KH&CN sẽ tiến hành bàn giao kết quả nghiên cứu cho đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ để ứng dụng và có trách nhiệm định kỳ hằng năm hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Sở KH&CN; các kết quả nghiên cứu đều được Sở công khai trên Website: khoahoc.hoabinh.gov.vn phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, sử dụng; hoạt động thông tin tuyên truyền về khoa học và công nghệ cũng được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ, nội dung tuyên truyền chú trọng trên cả ba mặt nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao; quảng bá, giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ mới, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống có hiệu quả phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Sự tham gia của một số cá nhân thực hiện đề tài ở một vài cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức. Năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực viết báo cáo khoa học của một số thành viên tham gia đề tài còn hạn chế, chưa đầu tư nhiều thời gian cho nghiên cứu, phản biện, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh còn ít, thiếu chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực hoạt động dẫn đến việc các cá nhân tham gia nghiên cứu có đóng góp chưa cao cho kết quả nghiên cứu và lấy đó để làm tiêu chí xem xét chế độ thi đua, khen thưởng; một số hội đồng sáng kiến cấp cơ sở hoạt động chưa thực sự phát huy hết hiệu quả; Số lượng sáng kiến cấp cơ sở được công nhận hàng năm rất nhiều, tuy nhiên chất lượng các sáng kiến cơ sở đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh chưa cao; kinh phí chi cho hoạt động chấm xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh còn hạn hẹp, nên các thành viên được mời tham gia hội đồng sáng kiến chuyên ngành chủ yếu là các chuyên gia khoa học có trình độ, chuyên môn tại các sở, ban, ngành trong tỉnh.

* Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá đề tài, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hướng dẫn hoạt động nghiên cứu KH&CN, hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên phạm vi toàn tỉnh, đến các cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, đặc biệt khuyến khích, động viên các tác giả, các thành viên trực tiếp nghiên cứu thực hiện đề tài, có ý tưởng sáng tạo, sáng kiến gắn với vị trí việc làm, lĩnh vực công tác của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc, mang lợi ích cho tổ chức, cơ quan, đơn vị mình công tác. Nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về vai trò của khoa học và công nghệ nhằm đưa việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các sáng kiến cấp tỉnh vào sản xuất và đời sống xã hội.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, những vấn đề cấp bách của các ngành để đề xuất nhiệm vụ cần nghiên cứu. Đổi mới quy trình xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng giảm lồng ghép các quy trình nhằm giảm thời gian đi lại cho các tổ chức khoa học và công nghệ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn KH&CN, Hội đồng sáng kiến chuyên ngành. Thường xuyên rà soát lý lịch khoa học của thành viên tham gia thực hiện nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo các thành viên tham gia thực hiện các nội dung của nhiệm vụ KH&CN có chuyên môn, trình độ tương ứng, phù hợp với nội dung nghiên cứu đã đề ra. Các thành viên Hội đồng cần đầu tư nghiên cứu kỹ các đề tài, sáng kiến trước khi tham gia họp Hội đồng nhằm có đánh giá đề tài, chấm xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đảm bảo đúng chuyên môn, lĩnh vực của đề tài, dự án và sáng kiến đăng ký.

Hàng năm rà soát, bổ sung dữ liệu chuyên gia KH&CN phục vụ công tác tổ chức, thành lập Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng sáng kiến chuyên ngành.

Rà soát, bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu sáng kiến của tỉnh một cách đầy đủ, thống nhất, công khai; kết nối với cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ quốc gia để phục vụ cho công tác tra cứu, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, tuyên truyền và xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới.

Hoàng Dương - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1281645
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
28
957
2864
1272277
18621
29619
1281645

Your IP: 34.229.97.16
2019-03-20 00:54