Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt, làm việc quyết liệt hiệu quả”, từ ngày 29/3 - 23/4 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 06 buổi tập huấn, cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Quy định của Sở về một số lĩnh vực: Quản lý công nghệ, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, hoạt động sáng kiến, cách mạng công nghiệp 4.0, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia; Tài chính kế toán; Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Thanh tra khoa học và công nghệ.

Chu hieu tap huan 5645641

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 29/3 - 23/4 với sự tham gia của trên 400 lượt cán bộ

Tham dự các Hội nghị tập huấn có trên 400 lượt cán bộ, gồm các trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, công chức Khối văn phòng Sở, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, viên chức Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBND, trưởng, phó và chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Toàn bộ chương trình tập huấn được trình chiếu bằng slide, nội dung Hội nghị tập huấn bao gồm: - Giới thiệu về cuộc cách mạng 4.0, định hướng và đưa ra đề xuất giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến, hướng dẫn viết sáng kiến và sơ kết 03 năm hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

- Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước, các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ, giới thiệu những thay đổi căn bản của ISO phiên bản 9001:2008 và ISO 9001:2015.

- Giới thiệu các Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Luật Sở hữu trí tuệ.

- Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành.

- Quản lý ngân sách nhà nước về tài chính kế toán. - Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Các bài giảng đã phân tích sâu sắc, súc tích, dễ hiểu các quy định, hướng dẫn, các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn về khoa học và công nghệ. Đồng thời, cũng tại các buổi tập huấn, giảng viên và học viên đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó giúp cho cán bộ công chức, viên chức trong toàn Sở có cái nhìn tổng quát về chức năng, nhiệm vụ mà ngành Khoa học và Công nghệ đang thực hiện, tăng cường hiểu biết về cách mạng công nghiệp 4.0, những trợ giúp của chính quyền trên lĩnh vực khoa học và công nghệ... Chương trình Hội nghị tập huấn đã giúp toàn thể cán bộ công chức, viên chức của ngành Khoa học và Công nghệ tiếp cận với các văn bản Quy phạm pháp luật, chính sách hỗ trợ của nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tiến Trình - Hoàng Dương - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1514293
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1289
1081
11948
1493332
30954
37706
1514293

Your IP: 3.93.75.30
2019-09-22 22:31