Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng", công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác thông tin tuyên tryền với nhiều hình thức phong phú trong các phong trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt.

* Kết quả đạt được trên các mặt như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW

Ngay sau khi Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng" được ban hành. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc quán triệt tới toàn thể đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua Hội nghị tổng kết năm 2014, đồng thời lồng ghép các nội dung về nghiên cứu, học tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đợt quán triệt, nhận thức chung của đội ngũ cán bộ được nâng cao, tích cực tham gia các đợt phong trào thi đua, một số nội dung trong thi đua khen thưởng đã được cải cách, đổi mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy, lãnh đạo Sở nhiều nội dung mới, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, gắn sự chỉ đạo của Đảng với thực hiện nhiệm vụ thi đua, nhiệm vụ chính trị. Ngoài việc quán triệt tại các Hội nghị, giao ban, các hoạt động phong trào thi đua cũng được triển khai, nhân rộng, cụ thể trong các năm đã ban hành các văn bản như: Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kế hoạch phát động thi đua, giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016-2020…; Phát động phong trào thi đua đầu năm 2015-2017; thi đua kỷ niệm ngày KHCN Việt Năm 2015-2017; phát động phong trào thi đua CCHC, giai đoạn 2016-2020…

Các phong trào được xây dựng có mục tiêu, nội dung cụ thể, chi tiết, giúp các tập thể, cá nhân dễ triển khai thực hiện; công tác phổ biến, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên, đặc biệt cập nhật trên trang website của Sở cũng như trong các Bản tin, Tập san, Chuyên san Khoa học và Công nghệ định kỳ hàng tháng, quý, năm. Trong đó các nội dung tuyên truyền gắn liền với việc học tập làm theo phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ cũng xây dựng thành chuyên đề để nghiên cứu, quán triệt, giúp các cán bộ nắm rõ và thực hành tốt.

2. Tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước

Công tác Thi đua, khen thưởng thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Sở, có tác dụng giáo dục chính trị, tư tưởng và thúc đẩy phát triển việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống. Nội dung phát động được tập trung vào các tiêu chí như: "Thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị”; "Thi đua đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác"; "Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính"; "Thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ"; "Thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan"; "Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa"; "thi đua đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… thông qua các đợt tổ chức phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo cán bộ công chức, viên chức hưởng ứng, tham gia, đồng thời qua đó kịp thời nắm bắt, đánh giá và động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ ngày càng tâm huyết và cống hiến với ngành khoa học. Kết quả từ năm 2014-2016 đã đạt được nhiều thành tích được cấp trên ghi nhận như, cụ thể như: Về CCHC đứng thứ nhất toàn tỉnh, tăng 8 bậc so với năm 2015 tại Quyết định số 3237/QĐ-UBND, ngày 22/12/2016; 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tại Quyết định số 3290/QĐ-UBND, ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh; 2 năm liên tục đứng đầu thi đua khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật; 2 năm liên tục (2015-2016) được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Trong đó năm 2015 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Kết quả thực hiện phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới": Với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao giúp đỡ 03 xã khó khăn, gồm xã Hùng tiến, xã Nật Sơn, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt trong công tác chuyển giao, hướng dẫn trên 10 lớp về kỹ thuật trong trồng trọt nông nghiệp đối với một số loại cây đem lại hiệu quả kinh tế như: Mía Tím, Chuối Tiêu hồng...; cấp phát 15 máy móc thiết bị chế biến thức ăn cho gia súc; phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc, tặng quà từ thiện mỗi xã 02 con trâu, bò; phối hợp với Lãnh đạo UBND xã Hùng Tiến đi khảo sát vùng đất Thung Bái theo đề xuất của xã để tư vấn, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xóm Thung Bái. Qua đánh giá đơn vị đã tư vấn cho địa phương tận dụng lợi thế về thời tiết khí hậu của vùng để phát triển trồng rau sạch cung cấp cho khu vực Thành Phố.

Phong trào "Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ" gắn với Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, kết quả đạt như sau: Tinh gọn được 04 phòng chuyên môn; chuyển đổi 02 đơn vị trực thuộc là đơn vị sự nghiệp công lập thành đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ; giải thể 03 Ban chỉ đạo; sáng kiến đổi mới nội dung, trình tự họp Hội đồng tuyển chọn, đánh giá thuyết minh đề tài, đánh giá tài chính. Giảm thiểu được các bước trong khâu tuyển chọn, đánh giá thuyết minh đề tài, dự án, giảm chi phí và thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tinh giản được 01 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ; ứng dụng, triển khai chữ ký số; trao đổi văn bản, giấy tờ trên môi trường mạng.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền Sở, công tác tổ chức Sơ tổng kết các phong trào thi đua được triển khai đảm bảo. Qua các đợt sơ tổng kết đã kịp thời phát hiện, ghi nhận trên 10 cán bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, đồng thời làm gương điển hình nhân rộng trong toàn thể cơ quan, đơn vị nhằm tuyên truyền, phổ biến, học tập tới các tập thể, cá nhân khác; các tấm gương điển hình như: Học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, giải pháp trong CCHC; quán triệt học tập tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Nhận thức được tầm quan trọng của thi đua khen thưởng, lãnh đạo Sở đã thường xuyên chỉ đạo trực tiếp trong các đợt phong trào thi đua; yêu cầu các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, triển khai bám sát với nội dung phong trào đã phát động, thực hiện phải đạt kết quả, thiết thực, có ý nghĩa. Bên cạnh đó Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở cũng phát huy tối đa vai trò của mình, với tổng số 15 đồng chí và đầy đủ thành phần như: Chủ tịch HĐ, 02 Phó chủ tịch HĐ, các Ủy viên và 01 Thư ký. HĐTĐKT Sở có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các phòng, đơn vị trực thuộc; hoạt động định kỳ của Hội đồng được thực hiện 02 lần trong năm (sơ kết 6 tháng và tổng kết 1 năm), đối với đột xuất sẽ được yêu cầu cụ thể chủ yếu hoạt động trong các đợt phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của ngành, hoặc đợt tổng kết theo kế hoạch, giai đoạn.

Số liệu khen thưởng các danh hiệu, hình thức đối với các tập thể, cá nhân từ năm 2014-2016, cụ thể:

- Năm 2014:

+ Tập thể Lao động tiên tiến: 11 tập thể

+ Cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở: 12 cá nhân

+ Cá nhân đạt Lao động tiên tiến: 70 cá nhân

- Năm 2015:

+ Tập thể Lao động tiên tiến: 09 tập thể

+ Cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở: 12 cá nhân

+ Cá nhân đạt Lao động tiên tiến: 69

+ Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp: 02 cá nhân, đạt 16%

- Năm 2016:

+ Tập thể Lao động tiên tiến: 11 tập thể

+ Cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở: 11 cá nhân

+ Cá nhân đạt Lao động tiên tiến: 63 cá nhân

+ Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp: 02 cá nhân, đạt 18%

Việc khen thưởng được đánh giá công bằng, dân chủ, không phân biệt giữa lãnh đạo với cán bộ chuyên viên mà được căn cứ vào tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, việc chấp hành, thực hiện các chính sách pháp luật của đảng và nhà nước và kết quả đã đạt được. Riêng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên được xem xét trên cả phương diện lãnh đạo, quản lý.

4. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng, nhằm nuôi dưỡng phát triển những nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã đề ra được mục tiêu, biện pháp cụ thể, như: Thi đua lao động giỏi, sáng kiến hay, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2014-2016, Sở đã phát động nhiều đợt phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, như: “Thi đua lập thành tích chào mừng 125 năm ngày thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh”; "Thi đua cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ"; "Thi đua hoàn thành vượt kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 451 của tỉnh và các nhiệm vụ chủ yếu theo Quyết định số 23 của Sở"... Kết quả đã nhân rộng và nuôi dưỡng được một số điển hình tiên tiến và đã được ghi nhận, như: Cá nhân điển hình trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với 02 đồng chí; cá nhân điển hình trong phong trào thi đua đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác đối với 02 đồng chí; điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với 01 đồng chí; 01 đồng chí đề nghị gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

5. Vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng

Định kỳ hàng năm đều rà soát và ban hành lại quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng, được căn cứ trên cơ sở các văn bản, quyết định hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Qua đó hoạt động của Hội đồng thi đua của Sở đã thực hiện đảm bảo, đúng quy định, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng; công tác kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua, các đợt khen thưởng thường xuyên theo định kỳ, đột xuất được thực hiện nghiêm túc. Để công tác thi đua mang tính chuyên sâu, chuyên trách, Sở đã ban hành Quyết định số 25 ngày 16/2/2016 về giao phụ trách công tác TĐKT cho 01 cán bộ; công tác kiện toàn của Hội đồng được thực hiện thường xuyên, nhằm kịp thời thực hiện chức trách nhiệm vụ của Hội đồng, trong 03 năm đã kiện toàn 03 lần.

* Đánh giá tổng quát

1. Đánh giá tổng quát về ưu điểm, nhược điểm, khó khăn

Về công tác thi đua khen thưởng của Sở được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình theo các quy định hiện hành. Đặc biệt công tác tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết; việc thẩm định hồ sơ khen thưởng, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ chuyên trách cho 01 cán bộ phụ trách về thi đua khen thưởng; quyết định ban hành các tiêu chí thi đua làm căn cứ cho các phòng, đơn vị làm điều kiện để thực hiện, phấn đấu; các phòng trào thi đua phát động đều có sơ kết, tổng kết và có khen thưởng, các cá nhân tập thể được khen thưởng làm gương điển hình nhân rộng trong toàn Sở. Với những đổi mới trên trong 03 năm 2014-2016, Sở đã đạt được

nhiều thành tích quan trọng, được UBND tỉnh, Bộ KHCN, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận với lá cờ thi đua xuất sắc toàn ngành.

2. Khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số nội dung chưa thực sự đạt hiệu quả cao, cụ thể: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục; khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất đã có nhưng vẫn còn còn ít; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến đôi khi chưa kịp thời…

3. Bài học kinh nghiệm

Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu đơn vị đã hiểu và nhận thức rõ, đánh giá sát năng lực cán bộ để giao việc; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo triệt để công tác thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch; nắm bắt tiến độ công việc sâu xắc, nhanh chóng để có hướng xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

* Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Ðể đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Sở KH&CN tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng. Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng". Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiếm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp. Góp phần nâng cao nhận thức và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN tại địa phương.

Việt Hùng - PCVP Sở

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621948
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
618
477
8837
1599048
22880
42285
1621948

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 13:57