Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
DK tiem VC 19
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

* Chức năng:

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp cộng lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi

địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện các chương trình đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ;

* Cơ cấu tổ chức.

Gồm có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp         ; Phòng Xuất bản - Phổ biến; Phòng Tin học và Dịch vụ KHCN.

* Các lĩnh vực hoạt động chính.

Quản lý trang thông tin điện tử:

Quản lý trang web của Sở Khoa học và Công nghệ

(http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn).

Bao gồm: Thông tin quy trình thủ tục hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực

KH&CN; Thông tin về đề tài, dự án, các chương trình, mô hình KHCN; Phản ánh tình hình hoạt động KH&CN tiêu biểu của ngành từ TW đến tỉnh; Hệ thống cơ sở dữ liệu: Các kết quả nghiên cứu, sách tài liệu, CSDL chuyên gia, tư liệu tỉnh Hòa Bình, ấn phẩm KH&CN, thông tin chuyên ngành, phục vụ các hoạt động có liên quan tới lĩnh vực KH&CN.

Tài liệu in:

* Xuất bản Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ: Xuất bản 12 số/năm.

TT KHCN

Cuốn Thông tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước và của tỉnh về lĩnh vực KH&CN; Tin tức hoạt động Khoa học và Công nghệ trong tỉnh; Tin Khoa học và Công nghệ trong nước và quốc tế.

* Xuất bản Thông tin Khoa học và Công nghệ: Xuất bản 04 số/năm.

Tap san KHCN1

Cuốn Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh về lĩnh vực KH&CN; Phản ánh các hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ;

* Xuất bản Nông lịch Hòa Bình: Xuất bản 01 số/năm.

Nong lich

Nông lịch Hòa Bình năm 2017

Nội dung: Lập kế hoạch sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ, dự báo thời tiết,… phục vụ sản xuất và đời sống.

*Xây dựng phim truyền hình KH&CN: Xuất bản 12 số/năm

Nội dung: Tuyên truyền các hoạt động khoa học và công nghệ trên đài truyền thanh và truyền hình tỉnh.

* Thống kê KH&CN:Tạo lập cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương, kết nối với CSDL thống kê KH&CN Quốc Gia. (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia).

* Quản lý hệ thống hạ tầng, kỹ thuật về CNTT của Sở: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo. Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Sở trong từng giai đoạn phát triển.

* Các dịch vụ KHCN.

Chuyển giao các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.

Tập huấn các chương trình đào tạo theo yêu cầu:

      + Mạng Lan và Internet.

      + Microsoft Word.

      + Microsoft Excel.

      + Microsoft Powerpoint.

      + Kỹ thuật máy tính.

Dịch vụ quảng cáo trên website và các ẩn phẩm khoa học và công nghệ.

Hợp đồng viết bài theo yêu cầu

Có khả năng tổ chức triển lãm thành tựu KHCN, chợ công nghệ và thiết bị.

* Thế mạnh.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, lập kế hoạch ứng dụng CNTT trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Chuyển giao, tập huấn các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN.

* Nhu cầu.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển hoạt động thông tin, thống kê và phát triển thị trường KH&CN.

Tiến Trình - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2153029
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
886
303
2591
2149744
2591
674
2153029

Your IP: 3.236.110.106
2021-08-05 12:14