Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), ngay từ đầu năm, Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, từng bước đưa công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành đi vào nề nếp, có hệ thống, gắn với công tác xây dựng, ban hành phù hợp với tình hình, đặc thù của ngành, dẫn đến việc triển khai, thực hiện ngày càng đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành văn bản QPPL; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành kế hoạch tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh năm 2017, tại Quyết định số 3314/KH-UBND, ngày 29/12/2017; Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, ban hành chi tiết Kế hoạch số 03/KH-SKHCN, ngày 11 tháng 01 năm 2017 về tự kiểm tra, rà soát và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL đã được quan tâm, triển khai thực hiện, kết quả: Tiến hành rà soát, hệ thống được 16 văn bản QPPL do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2003 đến năm 2016 (trong đó gồm 01 văn bản ban hành năm 2003; 02 văn bản ban hành năm 2008; 03 văn bản ban hành năm 2010; 01 văn bản năm 2012; 04 văn bản năm 2014; 04 văn bản năm 2015; 01 văn bản năm 2016). Qua tự kiểm tra, đã phát hiện có 04 văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung; 02 văn bản cần hủy bỏ, bãi bỏ do không còn phù hợp, cụ thể:

- Đối với 04 văn bản QPPL đề nghị sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 qui định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Sau khi rà soát cho thấy, các văn bản cần được cải cách phù hợp với yêu cầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời phù hợp với một số Chương trình, Đề án KHCN đã được UBND tỉnh phê duyệt, mới ban hành tại Quyết định số 3157/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2016, nhằm thống nhất, có logic và có hệ thống cũng như dễ thực hiện các nhiệm vụ KHCN. Căn cứ tình hình thực tế, Sở đã đề xuất, xin chủ chương và được sự đồng ý của UBND tỉnh từ 04 nội dung được gộp lại thành một nhiệm vụ "Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ quản lý Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh".

- Đối với 02 văn bản QPPL đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ: Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 15/03/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/04/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Do các Quyết định hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế, có nhiều nội dung trùng lắp với một số đơn vị trong quá trình phối hợp liên ngành về kiểm tra chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Để chánh sự chồng tréo trong các cuộc thanh tra, kiểm tra làm ảnh hưởng tới việc sản xuất của các tổ chức, doanh nghiệp, kinh doanh. Sở đã chủ động, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ, bãi bỏ.

- Bên cạnh đó, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ KH&CN, trên cơ sở các văn bản Luật của Trung ương, Bộ KHCN, UBND tỉnh. Sở KH&CN đã xin chủ trương, đề nghị UBND tỉnh ban hành mới 03 văn bản QPPL: Quyết định, quy định chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; Quy định về Thi đua khen thưởng trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Việc đề nghị ban hành các văn bản QPPL mới có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Đặc biệt trong việc cải tiến, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có những bước tiến mới từ thành lập doanh nghiệp KHCN, đổi mới công nghệ, thiết bị công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đẩy mạnh sức cạnh tranh sản phẩm với thị trường (theo thống kê, hiện tỉnh Hòa Bình có trên 2000 doanh nghiệp đang hoạt động cần đến hỗ trợ cải tiến công nghệ, trong khi con số đã được hỗ trợ công nghệ và một phần tài chính chiếm tỷ lệ 0.05, còn rất hạn chế); đối với quy định về nhiệm vụ KHCN cũng xuất phát từ thực tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh hàng năm có hàng trăm đề tài cấp cơ sở được thực hiện do các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố quản lý và các đơn vị thực hiện nhiều như: Sở Y tế, Sở Giáo dục….Nhưng hiện chưa có các quy định chung về quản lý các nhiệm vụ cấp cơ sở do vậy việc ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là hết sức cần thiết, giúp việc quản lý, thống nhất được thực hiện có bài bản, khoa học. Việc khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động KHCN tuy đã được quan tâm nhưng chưa có cơ sở pháp lý trong khen thưởng, do vậy việc xây dựng quy định khen thưởng có ý nghĩa to lớn, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp cho nền KHCN trên địa bàn tỉnh.

Công tác rà soát, kiểm tra các văn bản QPPL được triển khai thực hiện theo đúng trình tự, quy định luật định. Để đảm bảo tính khách quan các dự thảo sau khi được xây dựng đều được gửi các Sở, ngành cho ý kiến, cơ quan chuyên môn thẩm định về tính hợp pháp, hợp lý, có sự đồng ý chủ trương của UBND tỉnh. Qua đó giúp công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, rà soát văn bản của Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Thông qua công tác kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều văn bản, từ đó có tác động tích cực đến công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Việt Hùng - PCVP Sở KH&CN

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621921
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
591
477
8810
1599048
22853
42285
1621921

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 13:35