Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
DC Bui Van Tinh1
đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Sáng Ngày 10/3/2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Thông báo số 805-TB/VPTU về kết quả buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Sở Khoa học và Công nghệ.

Trong đó, đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành khoa học và công nghệ. Thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác phát triển Khoa học và công nghệ của tỉnh đã đạt được kết quả khá tốt, nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí và vai trò của khoa học và công nghệ ứng dụng trong sản xuất được nâng lên; công tác xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học và công nghệ từng bước được đẩy mạnh; công tác quản lý khoa học và công nghệ có nhiều đổi mới; tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh từng bước được nâng cao; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng, bước đầu hình thành thương hiệu tập thể đối với một số sản phẩm nông nghiệp (Nhãn Sơn Thủy, Susu Tân Lạc...); công tác phát triển khoa học và công nghệ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy tỉnh cũng như bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, đã nêu lên những hạn chế, yếu kém cần khăc phục và chỉ đạo 4 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ.

Thực hiện Thông báo số 805-TB/VPTU, ngày 14/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời ban hành nghị quyết về việc quán triệt thực hiện Thông báo số 805-TB/VPTU ngày 10/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình. Trên cơ sở đó, ngày 20/4/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch số 18/KH-SKHCN về việc thực hiện Thông báo số 805-TB/VPTU ngày 10/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu cần thực hiện: 1. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc với các Sở, ban, ngành trong tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 805-TB/VPTU ngày 10/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình; 2. Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn cơ quan để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, đề ra 16 nội dung và nhiệm vụ cụ thể, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 805-TB/VPTU ngày 10/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, bao gôm: 1. Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013-2017 (bao gồm đánh giá việc sử dụng công nghệ, việc thực hiện đề tài trên địa bàn tỉnh…) theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, khóa XI; 2. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; 3. Xây dựng danh mục đề tài ưu tiên giai đoạn 2018-2020 trình tỉnh phê duyệt; 4. Bổ sung Quy định trách nhiệm của đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ sau khi thực hiện (bổ sung vào 4 quyết định đang sửa đổi); 5. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016 (đánh giá các đề tài hiệu quả, kém hiệu quả trên cơ sở kết luận của kiểm toán); 6. Quyết toán các đề tài còn tồn đọng; 7. Nghiên cứu thực hiện các đề tài hỗ trợ doanh nghiệp; 8. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thực hiện cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh; 9. Đặt tên thương hiệu cây bưởi đỏ Tân Lạc trên cơ sở gắn với địa danh xuất xứ; 10. Xây dựng thương hiệu cây xạ đen và sản phẩm từ cây xạ đen; 11. Thay thế giống mía tím; 12. Đánh giá kết quả tỷ lệ sinh trưởng của cây Thiên Ngân, trên cơ sở kết quả đạt được, xem xét đề xuất thay thế cây keo lai; 13. Điều chỉnh cơ cấu chi cho hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng giảm chi hoạt động bộ máy, tăng chi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng xây dựng mô hình; 14. Xây dựng chính sách khoa học công nghệ hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 15. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố đăng ký mỗi xã hoặc vùng một sản phẩm đặc sản; 16. Hằng năm xem xét tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho khoa học và công nghệ

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 18/KH-SKHCN sẽ khẳng định vai trò, đóng góp của KH&CN đối với thực tiễn phát triển tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi tỉnh Hòa Bình trong những năm tiếp theo.

Hoàng Dương

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621866
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
536
477
8755
1599048
22798
42285
1621866

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 12:44