Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 15/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và tổ chức ôn lại 60 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (25/3/1960-25/3/2020).

Ngày 25/3/1960, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết nghị số 233-NC/QN thành lập Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình theo Chỉ thị số 105-TTg, ngày 11/3/1959 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình ngày nay. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (25/3/1960-25/3/2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thế hệ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình đã mang hết công sức, nghị lực, trí tuệ cùng với cán bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của đất nước.

 DSC679511111111 2

Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và ôn lại 60 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

1. Giai đoạn 1960 - 1975: Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thành lập phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Có thể khẳng định, kể từ khi Hội phổ biến Khoa học Kỹ thuật và Ban Khoa học Kỹ thuật được thành lập cho đến khi hợp nhất năm 1971 là cả một chặng đường gian nan, thử thách song cũng hết sức tự hào của Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình. Trải qua 15 năm xây dựng, củng cố và ổn định tổ chức, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh và nhất là sự trưởng thành, vươn lên không ngừng của đội ngũ cán bộ, Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đã góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước tiến quan trọng, sản lượng lương thực hàng năm đều tăng cao. Năm 1974, sản lượng lương thực đạt 112.640 tấn, tăng 26% so với năm 1969. Các biện pháp thâm canh tăng vụ, những tiến bộ khoa học được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp và trở thành phổ biến ở các hợp tác xã. Đặc biệt trong giai đoạn này, Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Vật lý địa cầu - Viện Khoa học tự nhiên thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước xây dựng Trạm quan sát địa chấn đầu tiên đặt tại Khu đồi nông sản - Thị xã Hòa Bình. Trạm thu nhận được những tín hiệu địa chấn liên tục, chính xác, góp phần tích cực vào công tác khảo sát, đảm bảo tính bền vững của Công trình Thủy điện Hòa Bình trong quá trình thi công và vận hành sau này.

2. Giai đoạn 1975-1991: Hoạt động khoa học kỹ thuật góp phần xây dựng tỉnh Hà Sơn Bình vững mạnh

Ngày 25 tháng 4 năm 1976 Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Sơn Bình được thành lập. Mặc dù có rất nhiều khó khăn do sự chuyển đổi của nền kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch, bao cấp chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể đội ngũ cán bộ, viên chức Ủy ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Sơn Bình đã không ngừng đổi mới, tiến bộ và đã tập trung hướng vào phục vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và hướng vào phục vụ 3 chương trình kinh tế lớn của tỉnh: Sản xuất lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Hoạt động khoa học kỹ thuật những năm đầu đổi mới cũng đã tập trung phục vụ đời sống của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí; nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của đội ngũ cán bộ và nâng cao trình độ, hiệu lực quản lý nền sản xuất, góp phần đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế - xã hội; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu để tỉnh Hà Sơn Bình bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chặng đường tiếp theo của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

3. Giai đoạn 1991 - 2010: Hoạt động khoa học và công nghệ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày 9/11/1993, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 501-QĐ/UB về việc đổi tên Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh thành Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Ngày 05/11/2003 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Ngành khoa học và công nghệ đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc áp dụng các thành tựu hoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến, khai thác những lợi thế của địa phương để phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Ưu tiên đầu tư giống mới để tạo khâu đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ yếu bằng cách lựa chọn những công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, trước hết là công nghệ chế biến chè, mía đường, quả tươi, chế biến gỗ... Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao nhận thức về môi trường, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, sản xuất kinh doanh của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

4. Giai đoạn 2010 đến nay: Khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngày nay, khoa học và công nghệ đã trở thành nguồn lực nòng cốt của sự phát triển. Xác định rõ tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, đặc biệt là Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, với nhiều điểm có tính đột phá, tạo bước phát triển mới cho Khoa học và Công nghệ của Việt Nam, đặc biệt tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã quy định chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/ 01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 40-CTr/BCSĐ ngày 18/02/2016 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh...

Việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách đối cho hoạt động khoa học và công nghệ được gắn kết chặt chẽ với đặc thù và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ cùng tham gia xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ hàng năm. Kinh phí chi cho khoa học và công nghệ được cơ cấu lại với tỷ lệ phù hợp, giảm chi quản lý nhà nước, tăng chi cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đến nay đã thực hiện triệt để cơ chế đặt hàng, tuyển chọn, bàn giao kết quả nghiên cứu trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chất lượng hoạt động của các Hội đồng khoa học và công nghệ thực hiện đánh giá độc lập, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngày càng được nâng cao. Các đề tài, dự án thực hiện có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Một số đề tài đã tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Việc xây dựng và công bố Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm Cam quả của huyện Cao Phong đã tăng giá trị quả cam lên 30-40%, giá trị gia tăng lên đến hàng trăm tỉ đồng, nhiều hộ nông dân đã trở thành tỉ phú, cam Cao Phong đã nổi tiếng khắp cả nước, hiện tổng diện tích cây ăn quả có múi của toàn huyện Cao Phong đạt trên 3.000 ha, trong đó, diện tích cây cam đạt gần 1.700ha, cây quýt trên 800ha, sản lượng niên vụ năm 2018- 2019 đạt trên 35.000 tấn, giá tại thời điểm bình quân 20.000 – 25.000đồng/kg; Đề tài nghiên cứu thành phần hoá học, đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất chính phân lập được từ cây Xạ đen tại tỉnh Hoà Bình do Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện, quá trình nghiên cứu thành phần hoá học của lá Xạ đen phát hiện ra 01 chất sạch mới mà các công trình nghiên cứu trước chưa phát hiện ra 4-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyethyl)-phenoxy]-benzaldehyde (EdD6.1. Chất này có khả năng ngừa ung thư, hiện đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế và được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế; Đề tài xây dựng Bộ chữ cho người dân tộc Mường tại Hòa Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình phê chuẩn. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử dân tộc Mường Hoà Bình, lần đầu tiên người Mường Hòa Bình với dân số hơn 520.000 người đã có Bộ chữ viết chính thức, là cơ sở cho việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây chính là công cụ hữu hiệu nhất cho việc giữ gìn, phát huy tiếng Mường và bản sắc văn hóa dân tộc Mường;...

Hoạt động ứng dụng, phát triển và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động Khoa học và Công nghệ. Đã có nhiều qui trình công nghệ được nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao; xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, trình diễn; tập huấn cho hàng vạn lượt nông dân, từ đó hình thành tập quán canh tác theo kỹ thuật tiên tiến. Đặc biệt, đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu sản xuất trên 300.000 cây giống mía tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào cung cấp cho nhân dân vùng trồng mía thay thế dần giống mía tím bị thoái hóa theo đề án đã được phê duyệt tại quyết định số 1329/QĐ-UBND.

Bước đầu triển khai có hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ. Thu hút được nhiều Viện nghiên cứu, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học tại tỉnh. Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình Tây Bắc. Đặc biệt, năm 2019 UBND tỉnh Hòa Bình đã ký kết hợp tác toàn diện với thành phố Gimje của Hàn Quốc.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác ươm tạo, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ: hiện toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 tổ chức khoa học và công nghệ; hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ thông qua việc tổ chức các buổi Tọa đàm, hội nghị, tập huấn, phóng sự truyền hình ...

Hoạt động Khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, các mô hình ứng dụng Khoa học và công nghệ tập trung vào quy trình kỹ thuật canh tác với các cây trồng vật nuôi chủ lực, có lợi thế cạnh tranh; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm sản;...

Các hoạt động thông tin tuyên truyền về khoa học và công nghệ cũng được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ. Các nội dung tuyên truyền chú trọng trên cả ba mặt nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao; quảng bá, giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ mới, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống có hiệu quả phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đã tổ chức và áp dụng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 24 sản phẩm đặc sản của địa phương gắn với tên địa danh khu vực sản xuất, mở ra cơ hội nâng cao giá trị, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao kinh tế cho người dân. Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP để thực hiện 03 nội dung gồm: Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng và đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của sản phẩm, hàng hóa. Tiếp nhận 410 sáng kiến đề nghị xét, công nhận sáng kiến, đã thành lập 88 Hội đồng đánh giá, chấm điểm, xét công nhận được 209 Sáng kiến đạt tiêu chí công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong tỉnh. Hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được khuyến khích và đẩy mạnh, hằng năm, toàn tỉnh có hàng chục sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống.

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng từng bước được nâng cao, thông qua kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa; kiểm định, hiệu chỉnh các phương tiện đo trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn sau công bố; kiểm tra, giám sát, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh… đã góp phần bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hướng dẫn 100% các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công bố áp dụng chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015; 100% UBND cấp xã xây dựng, công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ bước đầu có hiệu quả, bảo toàn vốn; đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ, thành lập Ban kiểm soát Quỹ, cơ cấu lại cơ quan điều hành Quỹ để đi vào hoạt động ổn định. Công tác hỗ trợ của Quỹ được triển khai đã kịp thời, động viên, khích lệ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận gần hơn với các chương trình Khoa học và công nghệ trong các hoạt động đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia; giúp các đơn vị tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi để đưa Khoa học và công nghệ vào sản xuất phục vụ đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn lực tài chính tại doanh nghiệp cho đầu tư đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm trong các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hiện đã có 07 doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ.

Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung đa dạng, phong phú bám sát nhiệm vụ chính trị của Sở, từ đó khích lệ, động viên khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình được lãnh đạo các cấp nhiều lần khen thưởng. Cụ thể: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự và tự hào đón nhận Huân chương lao động hạng III năm 2006, Huân chương lao động hạng II năm 2010; Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2005; Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2002, 2006; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015; Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015; Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình năm 2010; 4 năm liên tục (2015, 2016, 2017, 2018) nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh về phong trào thi đua khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật; Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của mình, Sở Khoa học và công nghệ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các thể hệ cán bộ. Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng trước cơ hội và thách thức mới, với kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Đức An - UDTT

Công ty Biopharm Hoà Bình có địa chỉ tại tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình là doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm tốt cho riêng mình.

Đơn vị doanh nghiệp này đã đầu tư, nghiên cứu thành công quy trình công nghệ invitro trong nhân giống, nuôi trồng các loại cây dược liệu quý hiếm, đặc biệt là nấm đông trùng hạ thảo. Trong những năm qua công ty đã nghiên cứu, nhân giống, nuôi cấy thành công và đưa ra thị trường hàng trăm nghìn các loại cây dược liệu và nấm dược liệu khác nhau.

Nhân giống theo công nghệ invitro hay nuôi cấy mô là phương thức nuôi cấy các bộ phận thực vật trong ống nghiệm có chứa môi trường xác định ở điều kiện vô trùng. Kỹ thuật này dựa trên nguyên lý tế bào thực vật có tính toàn thể, từ 1 mô, 1 cơ quan hoặc 1 tế bào của bất kỳ bộ phận nào của cây đều có thể phát triển thành 1 cây hoàn chỉnh nếu được nuôi trong môi trường thích hợp. Đây là phương thức nhân tạo, phi truyền thống, thực hiện chủ yếu trong phòng thí nghiệm.

Ung dung invitro trong nuoi trong duoc lieu 41l8

Nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên chất hữu cơ bằng công nghệ invitro tại Công ty Biopharm

Theo Bà Đặng Thị Phương Hảo, Giám đốc Công ty Biopharm Hòa Bình cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại công ty đã tự nghiên cứu và hoàn thiện được hơn 20 quy trình công nghệ nhân giống và nuôi trồng các cây dược liệu, nấm dược liệu quý. Để phục vụ việc nghiên cứu, Công ty đã đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, máy móc như: Tủ cấy vô trùng, nồi hấp áp lực cao …. Song song với quá trình đầu tư tư cơ sở vật chất, công ty

đã chủ động trong công tác đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật để vận hành khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất. Quá trình làm việc, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất”.

Tháng 1/2014 Công ty đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về Quy trình nhân giống và nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên chất hữu cơ bằng công nghệ invitro từ giống gốc chất lượng ngoài tự nhiên. Đến nay, Biopharm đã làm chủ toàn bộ công nghệ nuôi cấy và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Đồng thời, công ty là đơn vị làm theo đơn đặt hàng của các đối tác có sản phẩm đông trùng hạ thảo bảo đảm chất lượng. Các đối tác, khách hàng cần hoạt chất nào của đông trùng hạ thảo, công ty cũng có thể đáp ứng.

Để tạo ra được sản phẩm chất lượng, đảm bảo các yếu tố như ngoài môi trường thật phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật ở tất cả các bước. Công ty thường xuyên đem mẫu nấm sản xuất được đi kiểm tra hoạt chất ở các viện, trung tâm phân tích trực thuộc Bộ Y tế. Kết quả hoạt chất theo dược điển cao và ổn định. Để chứng minh sản phẩm có tác dụng tốt thực sự hay không, năm 2015, công ty chi hơn 300 triệu đồng để ký hợp đồng với trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn dược lý nghiên cứu về tác dụng trên chức năng sinh sản của cao mềm đông trùng hạ thảo và kết quả có tác dụng tốt.

Mỗi năm, công ty nuôi trồng vài trăm kg nấm đông trùng tươi phục vụ nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng cho một số công ty dược uy tín trong nước. Hiện Công ty có một số sản phẩm được liệu đã được đưa ra thị trường là: Đông trùng hạ thảo Elipha, đông trùng hạ thảo Leadbio, công suất đạt từ 400 - 500 kg tươi/năm.

Ngoài ra, Công ty Biopharm Hoà Bình đã thực hiện nghiên cứu thành công và được công nhận một số quy trình công nghệ nhân giống và nuôi trồng một số loại cây dược liệu như: Lan Thạch hộc bản địa Hòa Bình, nuôi trồng Ba kích tím, nuôi trồng lan Gấm, nuôi trồng cây Cà gai leo, nuôi trồng cây Sâm cau, nuôi trồng cây Nưa Kojac…..Có 14 quy trình công nghệ đã được chuyển giao mang lại lợi ích tốt cho cộng đồng. Sản xuất các giống cây dược liệu với công suất đạt từ 20 - 30 vạn cây giống dược liệu các loại/năm.

Ngày 10/4/2014, công ty được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là doanh nghiệp KH&CN đầu tiên của tỉnh. Theo quy định mới của Luật KH&CN, chỉ những quy trình công nghệ được cấp giấy chứng nhận mới được phép chuyển giao.

Nhân giống theo công nghệ Invitro là công nghệ nuôi cấy mô, tế bào và các cơ quan hoàn toàn sạch các vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo trong điều kiện vô trùng. Với công nghệ này sẽ tạo ra những giống cây trồng được trẻ hóa, khỏe, sạch bệnh, đặc biệt là bệnh về virus. Giống cây được tạo ra với số lượng lớn, có độ đồng đều cao và giữ nguyên vẹn đặc tính sinh học, đặc tính kinh tế của cây bố mẹ. Việc Công ty Biopharm ứng dụng thử nghiệm và thành công bước đầu đã cho thấy bước đột phá trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất giống cây của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: Hoàng Dương - UDTT

Trong bối cảnh hội nhập, khoa học công nghệ thâm nhập và chi phối hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội và điều này cũng đặt ra một thách thức đối với sản xuất nông nghiệp là buộc phải chuyển mình để có thể thích ứng kịp thời với sự phát triển của xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có một số đơn vị sản xuất mạnh dạn nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các quy trình sản xuất hiện đại, điển hình trong số đó là Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi T&T 159.

Chan nuoi bo htit cnc78

Sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để làm nguyên liệu đệm lót sinh học

Chăn nuôi trang trại với quy mô công nghiệp khép kín

Công ty cổ phần T&T 159 tại xã Yên Mông, TP.Hòa Bình là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào ngành chăn nuôi đại gia súc và xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Công ty đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi đại gia súc theo quy mô công nghiệp khép kín bao gồm: Khu liên hợp sản xuất thức ăn gia súc từ phụ phẩm nông nghiệp, trang trại bò giống chất lượng cao và trại bò nuôi lấy thịt, nhà máy sản xuất đệm lót sinh học từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp, nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải chăn nuôi.

Trang trại nuôi bò có tổng diện tích 30ha với quy mô 1200 con bò giống, 3800 con bê, bò, trâu nuôi vỗ béo. Hiện tại đang nuôi 1.200 con trâu, bò sinh sản, 2.000 con trâu, bò, bê lấy thịt. Nhờ tích hợp nhiều công nghệ hiện đại trong chăn nuôi hiệu quả gần gấp đôi so với phương thức truyền thống. Giá thành sản xuất 1kg bò hơi khoảng 35.000 đồng.

Ông Hà Văn Thắng - Chủ tịch Công ty T&T 159 Hòa Bình cho biết: “Đây là mô hình trang trại khép kín theo mô hình liên hợp, bắt đầu từ khâu sản xuất thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp cho đến khâu chăn nuôi, sản xuất đệm sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ. Một con bò 1 ngày ăn hết khoảng 30kg thô xanh và uống 40 lít nước, thải ra khoảng 20kg và 30 lít nước tiểu. Đây là nguồn hữu cơ rất quan trọng. Phải tận thu toàn bộ từ những phế phụ phẩm, biến nó thành các giá trị theo một chu trình khép kín mới tạo ra sản phẩm mang hiệu quả cao.”

Hình thành chuỗi liên kết

Không chỉ với mục tiêu lợi nhuận, điểm đặc biệt có ý nghĩa của mô hình chăn nuôi đại gia súc này chính là lợi ích cộng đồng. Bởi đây là mô hình mang tính liên kết chuỗi, có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và chính quyền, có sự giúp đỡ của các nhà khoa học. Ngoài trang trại vùng lõi công ty còn liên kết với hơn 10.000 hộ chăn nuôi để xây dựng chuỗi giá trị thịt bò chất lượng. Theo đó, công ty T&T 159 Hòa Bình sẽ cung cấp vật tư, thú y, hỗ trợ kỹ thuật. Khi bò đến tuổi xuất bán công ty sẽ thu mua toàn bộ. Bên cạnh đó, công ty còn thu mua bò giống từ các địa phương và nuôi vỗ béo.

Công ty luôn mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hộ dân, nhiều nông trại được tiếp cận với công nghệ sinh học trong quá trình chăn nuôi, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghiệp thu gom, chế biến và vấn đề sản xuất, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp vừa tạo ra giá trị dinh dưỡng tốt cho đàn gia súc, vừa thu gom lại toàn bộ phế liệu để tạo ra các giá trị phân bón cho cây trồng.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức chăn nuôi liên kết với các hộ dân ở một số tỉnh như Nghệ An, Phú Thọ,… tất cả các hộ chăn nuôi liên kết đều được ứng dụng KHCN.

Sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi và sản xuất đệm lót sinh học

Ngoài việc tạo sinh kế cho các hộ chăn nuôi, mô hình này còn giúp giải quyết vấn đề về môi trường, không còn cảnh đốt rơm, rạ ngay trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường. Thân cành lá lúa sau khi tuốt hạt được công ty thu gom bằng hệ thống máy thu gom hiện đại công nghệ Châu Âu. Phía công ty và bà con cùng có lợi đôi đường.

Ngoài rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp như thân, lá ngô, cỏ, sau khi thu gom được đưa về khu liên hợp sản xuất thức ăn qua quy trình công nghệ phối trộn để làm thức ăn cho trâu bò.

Chan nuoi bo thit cnc c 595

Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải chăn nuôi công suất 25.000 tấn/năm

Nhờ áp dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, trang trại bò của công ty vô cùng sạch sẽ, không có mùi hôi thối ảnh hưởng tới khu vực dân cư. Đặc biệt, dù có hàng nghìn còn bò được nuôi trong trang trại nhưng lại không hề xuất hiện bóng dáng của một con ruồi, muỗi gây bệnh cho người.

Có thể thấy, trên nền tảng sẵn có, công ty đã xây dựng mô hình chăn nuôi mang tính đồng bộ, khép kín bằng công nghệ hiện đại, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cơ sở chăn nuôi truyền thống đó là tận thu toàn bộ các phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn và làm đệm lót sinh học, ứng dụng các công nghệ sinh học vào quá trình chăn nuôi. Thành công của mô hình này không chỉ góp phần tối ưu hóa lợi nhuận, giảm giá thành sản phẩm, tạo sinh kế cho các hộ chăn nuôi mà về lâu dài sẽ trở thành một hướng đi chủ đạo nhằm thay đổi cục diện chiến lược ngành chăn nuôi của tỉnh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm.

Nguồn: Tiến Trình - UDTT

Ngày 12/5/2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025” do Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện từ tháng 9 năm 2019.

Nhằm rút ngắn thời gian, đảm bảo tính chính xác và giảm bớt áp lực, công sức trong kiểm phiếu bầu cử, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nghiên cứu, xây dựng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính tại Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghiem thu de tai jkw0

Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

Đề tài đã tiến hành thiết kế hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở cơ cấu, tổ chức, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng và các tình huống xảy ra trong quá trình bầu cử, xây dựng lập trình phần mềm giải quyết các bài toán thực tế đặt ra; thực hiện lập trình các module để đáp ứng các yêu cầu trong quá trình kiểm phiếu và đã tích hợp các module vào chương trình và chạy kiểm thử phần mềm.

Nhóm đề tài đã xây dựng quy trình sử dụng phần mềm và tổ chức một cuộc hội thảo đánh giá phần mềm; đã tổ chức 07 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm phiếu đại hội với các đối tượng là: Quản trị mạng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; tổ kỹ thuật phục vụ đại hội đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ các cấp được cài đặt ở máy tính và thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác, có tính bảo mật cao trong quá trình vận hành. Dung lượng của phần mềm nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt và chuyển giao; các bước sử dụng phần mềm cũng đơn giản, những người biết dùng máy tính chỉ cần 30 phút tập huấn là có thể sử dụng thành thạo. Sau khi cài đặt phần mềm, người sử dụng sẽ tạo và kết nối dữ liệu, nhập danh sách bầu cử, thông tin bầu cử, ban kiểm phiếu, thông tin báo cáo, cuối cùng là nhập phiếu. Phần mềm mặc định sẵn nhập các số thứ tự bị gạch bỏ trên lá phiếu đồng thời cho phép kiểm tra lại bất kỳ phiếu nào.

Sau khi nhập dữ liệu (phiếu bầu) xong, phần mềm sẽ tự tổng hợp kết quả và ngay lập tức xuất báo cáo với các thông tin chính xác về: Số phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu từng loại (bầu thiếu 1, bầu thiếu 2…), kết quả theo trật tự phiếu bầu, kết quả theo số phiếu cao nhất và danh sách trúng cử. Toàn bộ dữ liệu sau khi hoàn thiện sẽ được sao lưu, quản lý tập trung tại máy chủ để tổng hợp, kết xuất ra các báo cáo, biên bản kiểm phiếu theo yêu cầu. Phần mềm dễ tra cứu, kiểm tra lại từng nội dung, từng phiếu nhập, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra khi cần thiết.

Ưu điểm của phần mềm này là cho phép sử dụng nhiều máy tính (nhiều người nhập đồng thời) nên nhập nhanh, bảo đảm chính xác tuyệt đối, rút ngắn thời gian so với kiểm phiếu thủ công, giúp các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu dự đại hội, thông tin về đại biểu ứng cử, quản lý số phiếu bầu cử, kiểm tra ngay kết quả bầu cử cũng như thông tin trên từng phiếu bầu.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đưa ra các ý kiến đóng góp và đánh giá kết quả. Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài “Xuất sắc”.

Việc nghiên cứu và ứng dụng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính sẽ góp phần quan trọng vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phần mềm mang lại hiệu quả trong công tác kiểm phiếu ở những đơn vị có từ 100 đại biểu trở lên và đại hội càng nhiều đại biểu thì việc kiểm phiếu càng tiết kiệm thời gian, công sức so với phương thức thủ công. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu theo hình thức mới này còn giúp Tỉnh ủy quản lý tốt cơ sở dữ liệu các phiếu bầu, giám sát, kiểm tra ngay các tổ chức, cơ sở Đảng trong thực hiện quy trình bầu cử tại đại hội.

Nguồn: Bùi Phương - UDTT

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (COVID-19) gây ra đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của mọi người dân. Trong khó khăn đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong. Sự quan tâm động viên, hỗ trợ kịp thời của Sở Khoa học và Công nghệ đã làm ấm lòng người dân nơi đây, thắp sáng lên tính nhân văn trong mùa dịch bệnh.

Từ khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã có các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

Theo đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Sở trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ, chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; xây dựng và triển khai các phương án để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả cũng như xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn của dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trang bị đầy đủ các phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm bệnh như dụng cụ đo thân nhiệt, nước rửa tay.

Trao qua yen lap 921

Sở Khoa học và Công nghệ trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Yên

Kết quả trong thời gian qua, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi tặng quà và tiền mặt cho đoàn viên công đoàn Sở nhằm chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Không chỉ ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ phòng chống dịch bệnh trong nội bộ Sở, tinh thần sẻ chia, phòng chống dịch COVID – 19 còn được lan tỏa tới các hộ gia đình khó khăn tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong. Ngày 28/4/2020 Sở khoa học và Công nghệ đã trao 400kg gạo cho 40 hộ nghèo thuộc các thôn, xóm của xã Thạch Yên.

Trao qua dovcd532

Trao quà cho đoàn viên công đoàn

Các phần quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự sẻ chia, chung tay của cả hệ thống chính trị đồng hành cùng nhân dân trước tác động xấu của tình hình dịch bệnh. Hành động này đã kết nối và truyền tải thông điệp “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia yêu thương rộng khắp trong cộng đồng, với mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 khi những tấm lòng cùng nhìn về một hướng.

Nguồn: Bùi Phương - UDTT

Chuyên mục phụ

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1889889
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1384
1484
10672
1871797
12172
34104
1889889

Your IP: 35.172.233.215
2020-08-08 08:15