STT Tên thủ tục hành chính Trình tự thực hiện và biểu mẫu
1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Biểu mẫu tải về
2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Biểu mẫu tải về
3 Thủ tục Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh Biểu mẫu tải về
4 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả Biểu mẫu tải về
5 Thủ tục Thủ tục sửa đối/cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm Cam quả Biểu mẫu tải về
6 Thủ tục Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong Biểu mẫu tải về
7 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)  Biểu mẫu tải về
8 Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Biểu mẫu tải về
9 Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Biểu mẫu tải về
10 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Biểu mẫu tải về