STT Tên thủ tục hành chính Trình tự thực hiện và biểu mẫu
1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Biểu mẫu tải về
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Biểu mẫu tải về
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN Biểu mẫu tải về
4 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN Biểu mẫu tải về
5