STT Tên thủ tục hành chính Trình tự thực hiện và biểu mẫu
1 Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương Biểu mẫu tải về