STT Tên thủ tục hành chính Trình tự thực hiện và biểu mẫu
1 Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp tỉnh Biểu mẫu tải về