Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Hàng năm để phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tỉnh Hòa Bình được triển khai thực hiện rộng khắp và duy trì đều đặn ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình đã phối kết hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố phát động phong trào thi đua tham gia hoạt động sáng kiến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời tiến hành hướng dẫn đăng ký và xét chọn các sáng kiến từ cơ sở, xét chọn những sáng kiến tiêu biểu có tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế-xã hội, phạm vi áp dụng rộng rãi để công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

          Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động phổ biến sáng kiến tại địa phương, khuyến khích, thúc đẩy, hỗ trợ và đưa hoạt động sáng kiến phát triển thành phong trào thi đua lao động sáng tạo rộng khắp trong toàn tỉnh, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình - cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến tỉnh đã tích cực nghiên cứu, xây dựng, tham mưu giúpỦy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hànhQuyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 về việc ban hành Quy định về Hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa Bình; đồng thời tham mưu giúp Hội đồng Sáng kiến tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-HĐSKT ngày 08/5/2015 ban hành Tiêu chí chấm điểm, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh, hướng dẫn số 12/HĐSKT-CQTT ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký xét công  nhận sáng kiến cấp tỉnh,...Những văn bản quy định, hướng dẫn được ban hành là hành lang pháp lý vững chắc, tạo cơ chế chính sách quan trọng, kịp thời và phù hợp trong việc triển khai thúc đẩy hoạt động sáng kiến tại địa phương.  

          Từ năm 2014 đến nay, Sở KH&CN đã chủ trì, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, UBND thành phố, UBND các huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc sơn, Mai Châu,… tổ chức 8 hội nghị phổ biến, tuyên truyền, thúc đẩy triển khai, áp dụng các quy định, hướng dẫn về hoạt động sáng kiến tại cơ sở. Các hội nghị được tổ chức thành công đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị áp dụng, triển khai hoạt động sáng kiến tại cơ sở đạt hiệu quả cao. Đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 20 Hội đồng cơ sở được thành lập và kiện toàn, trong đó có 15 Hội đồng cơ sở tổ chức tiếp nhận và chấm, xét công nhận các sáng kiến tại cơ sở cho hàng trăm sáng kiến đăng ký, đồng thời đã lựa chọn các SK cơ sở nổi bật, giá trị đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Các Hội đồng cơ sở được thành lập chủ yếu tập trung ở các cơ quan quản lý nhà nước, ở doanh nghiệp hầu như chưa thành lập Hội đồng sáng kiến cơ sở.

          Bên cạnh đó, trong năm 2015, Sở KH&CN đã tiếp nhận đăng ký và tổng hợp danh sách các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực liên quan đến KH&CN từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia Khoa học công nghệ phục vụ hoạt động đánh giá, thẩm định các đề tài dự án khoa học và công nghệ, đánh giá sáng kiến cấp Tỉnh và các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

          Hoạt động tiếp nhận, tổng hợp và tổ chức chấm xét công nhận sáng kiến cấp tỉnhđã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện sự quan tâm, nỗ lực khuyến khích, triển khai, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến của các cấp các ngành, các tổ chức, đơn vịtrong tỉnh, đồng thời phản ánh tiềm năng sáng kiến, sáng tạo mạnh mẽ và giá trị trong nhân dân, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.Năm 2015, Sở KH&CN đã tiếp nhận 51 sáng kiến của 13 Hội đồng cơ sở đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Hội đồng chuyên ngành đã tổ chức họp đánh giá, chấm điểm, xét công nhận các sáng kiến đăng ký, kết quả có 29 sáng kiến đạt điều kiện công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2015. Trong 09 tháng đầu năm 2016, đã có 11 Hội đồng cơ sở nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 39 sáng kiến đăng ký, các Hội đồng sáng kiến cơ sở có nhiều sáng kiến đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh là Sở Giáo dục và Đào tạo (15sáng kiến), UBND thành phố (09 sáng kiến), Văn phòng Tỉnh ủy (04 Sáng kiến),… Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận, tổng hợp và rà soát thủ tục, hồ sơ của các Hội đồng cơ sở đã nộp; thành lậpHội đồng chuyên ngành tổ chức họp, chấm xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Kết quả có 19 sáng kiến đạt điều kiện công nhận sáng kiến 2016.

          Các sáng kiến đề nghị xét công nhận về cơ bản đạt yêu cầu về hình thức, nội dung của các sáng kiến được trình bày khoa học, bố cục chặt chẽ, cấu trúc đầy đủ. Tuy nhiên tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tế của các sáng kiến còn hạn chế nên chất lượng của các sáng kiến đăng ký chưa cao. Đa số các giải pháp của các tác giả tập trung ở một số cơ quan quản lý nhà nước, trên một số lĩnh vực như: Công tác Đảng, xây dựng cơ bản, giáo dục và đào tạo, nông lâm nghiệp, công nghiệp,… Các giải pháp sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất trực tiếp còn ít trong khi yêu cầu đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm càng ngày càng cao. 

          Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định song hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệpít quan tâm đến hoạt động sáng kiến,chưa thành lập và kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở, không có báo cáo định kỳ kết quả đạt được của công tác này khi được yêu cầu;Sức lan tỏa của phong trào phát huy sáng kiến chưa thực sự sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; Các sáng kiến có giá trị còn hạn chế, chưa phản ánh đúng tiềm năng sáng tạo của người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay,…

          Trong thời gian tiếp theo, để đẩy mạnh hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh ngày càng sôi nổi và hiệu quả hơn nữa, Sở KH&CN đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

          Một là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến hoạt động sáng kiến trên phạm vi toàn tỉnh, đến các cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông;

          Hai là, tăng cường phối hợp hơn nữa trong hoạt động sáng kiếngiữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…

          Ba là, khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sáng kiến thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thi sáng tạo; phát động các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất; phát động tuần lễ sáng kiến cấp tỉnh nhằm tổng kết, triển lãm kết quả các sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho xã hội, cộng đồng và có khả năng áp dụng rộng rãi đồng thời tôn vinh các cá nhân, tổ chức điển hình tiên tiến đi đầu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo; Tổ chức các diễn đàn phát triển hoạt động sáng kiến trên trang tin điện tử của địa phương, của cơ quan; thông qua các câu lạc bộ sáng tạo…

          Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng kiến tại địa phương.

          Năm là, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Hội Nông dân các cấp, các hội ngành nghề tổ chức các hoạt động áp dụng, phát triển các sáng kiến của nông dân và người lao động; Xây dựng chế độ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả áp dụng, chuyển giao, nhân rộng các ứng dụng sáng kiến có giá trị ở địa phương.

          Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ giúp phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tỉnh Hòa Bình sẽ ngày càng được thúc đẩy, đạt hiệu quả cao, đưa nhiều sáng kiến có giá trị  được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại giá trị kinh tế và hiệu quả hoạt động cho đơn vị thực hiện. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học công nghệ ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả nước nói chung.

          Minh Phương

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932667
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
738
621
3000
1922851
20346
34604
1932667

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 20:35