DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

cam cao phong

UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

                           Số:  05/TB - SKHCN

                

               Hòa Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO 

Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/ dự án/ dự án sản xuất thử nghiệm. Cụ thể như sau:

1. Căn cứ, nguyên tắc đề xuất đặt hàng:

- Đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN cần bám sát Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1506/UBND-NNTN ngày 23/11/2015. Đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí: Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn tỉnh; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn tỉnh cho giai đoạn tối thiểu là 5 năm.

- Kết quả nghiên cứu có địa chỉ ứng dụng cụ thể và được thủ trưởng Sở, ngành và địa phương cam kết sử dụng khi đề tài hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách có hiệu quả sản phẩm tạo ra (đây là yêu cầu mới, có gắn trách nhiệm cao đối với Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng)

2. Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng Mẫu A1-ĐXNV đối với tổ chức/cá nhân;

- Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (dùng cho đề tài KH&CN) sử dụng Mẫu B1-ĐXĐH đối với Sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

- Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm) sử dụng Mẫu B2-ĐXĐH đối với Sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn (hoặc) ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng. Sử dụng  Mẫu B3-BBHD.  

 (Các mẫu phiếu, biên bản đính kèm thông báo này và tài liệu liên quan được đăng tải trên Website: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn)

3. Nộp và thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN:   

          - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, cá nhân gửi Sở Khoa học và công nghệ để tổng hợp xem xét đề xuất đặt hàng được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

          - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, cá nhân gửi các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố để tổng hợp xem xét đề xuất đặt hàng được gửi theo yêu cầu của các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố sau khi nhận được phiếu đề xuất của tổ chức, cá nhân tổ chức họp hội đồng tư vấn (hoặc) chuyên gia để hoàn thiện xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của ngành, đơn vị mình. Hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Đề xuất đặt hành nhiệm vụ KH&CN và biên bản làm việc của hội đồng tư vấn (hoặc) ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập.

- Thời hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất/đặt hàng: ngày 30/6/2016

4. Trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN:

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp những phiếu đề xuất/đặt hàng nhiệm vụ KH&CN hợp lệ, tổ chức xác định nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình “quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước” trước khi trình UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2017 sau khi được phê duyệt sẽ được thông báo trên Website: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn

5. Chỉ dẫn khác:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời gửi đến hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thông tin hỗ trợ xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (phòng quản lý khoa học) số 562 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại 0218.3895503.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị khi nhận được thông báo này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- UBND tỉnh (để b/c);

- Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố;

- Các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp;

- Giám đốc, các PGĐ sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Trung tâm Thông tin thống kê KHCN (để đăng tải

   trên trang Web của cơ quan);

- Phòng: quản lý khoa học; KH-TC;

- Lưu: VT, (PVQ08b).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Đỗ Hải Hồ

 

Mẫu A1-ĐXNV
       /2014/QĐ-UBND

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:

2. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án SXTN):

3. Mục tiêu:

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,…):

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

6. Khả năng và địa chỉ áp dụng:

7. Dự kiến hiệu quả mang lại:

8. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ.....)

9. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN hoặc dự án KHCN):

9.1. Xuất xứ hình thành:

(Nếu là Dự án SXTN cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài KHCN; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả KH&CN từ nước ngoài)

9.2. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp cơ sở sx v.v…)

 

 

..., ngày … tháng … năm 20…
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.

Mẫu B1-ĐXĐH
        /2014/QĐ-UBND

TÊN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
              -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

 

               ……, ngày …. tháng …. năm 20…

 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH

 

(Dùng cho đề tài KH&CN)

1. Tên nhiệm vụ KHCN:

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tác động to lớn và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh v.v…

Lưu ý:

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Tỉnh  cần trích dẫn đầy đủ

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn

3. Mục tiêu:

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả:

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:

7. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả:

Ngành và địa phương cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
                (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.

 

Mẫu B2-ĐXĐH
     /2014/QĐ-UBND

 

TÊN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
         -------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

 

……, ngày…. tháng…. năm 20…

 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH

(Dùng cho dự án SXTN)

1. Tên dự án SXTN:

2. Xuất xứ của Dự án SXTN (Từ một trong các nguồn sau: Kết quả của các đề tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao v.v…)

3. Lý do đề xuất (Tính cấp thiết; nhu cầu của sản xuất đời sống và khả năng ứng dụng rộng rãi v.v…)

Lưu ý:

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Tỉnh cần trích dẫn đầy đủ;

- Nếu là đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn.

4. Mục tiêu:

5. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt:

6. Nhu cầu thị trường (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm của dự án)

7. Dự kiến tổ chức cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:

8. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện:

9. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả tạo ra (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)

Ngành và địa phương cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG)
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.

MẪU B3-BBHD

       

ĐƠN VỊ.............................

 
 


HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  HOÀN THIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 20..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

 HOÀN THIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 20…

 

I. Những thông tin chung

1. Quyết định thành lập Hội đồng số   ….. ngày tháng năm của ….

2. Tổng số phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:………………

3. Địa điểm và thời gian họp của…………………….

- Địa điểm:…..

- Thời gian: giờ,  ngày, tháng, năm

- Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: …../….

- Vắng mặt:….. người, gồm các thành viên:….

II. Nội dung làm việc của Hội đồng:

1. Công bố quyết định thành lập Hội đồng

2. Hội đồng thống nhất phương thức làm việc:

3. Các thành viên trình bày ý kiến đánh giá về các phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN:

4. Hội đồng phân tích thảo luận và cho ý kiến (từng) đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các nội dung

4.1. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN:…………………………….

4.2. Tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của đề xuất nhiệm vụ KH&CN:…………………………………..

4.3. Khả năng không trùng lắp của nhiệm vụ KH&CN:………………

4.4. Các nội dung khác:……………………………..

5. Hội đồng thảo luận việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tên gọi và các mục tiêu, nội dung, sản phẩm… của các nhiệm vụ KH&CN:……………………

6. Hội đồng thống nhất và đề nghị đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cụ thể như sau:

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Tổ chức, cá nhân đề xuất

Mục tiêu

Nội dung

Sản phẩm dự kiến

Cơ quan tiếp nhận và địa chỉ ứng dụng

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản lập xong lúc…., được lập thành 03 bản, 02 bản gửi…… và 01 bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình./.

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

       Chủ tịch Hội đồng

       (Họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

0763222
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1093
1032
3891
753642
29065
28031
763222

Your IP: 54.198.200.157
2017-06-28 19:08