DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN

 Khoi nghiep
cam cao phong
Tap huan ISO 2017

Toàn cảnh Hội thảo

Triển khai thực hiện quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt đề án thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình, ngày 22/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2015 hướng tới sử dụng ISO điện tử tại trung tâm hành chính công và tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và toàn thể các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Hội thảo nhằm giúp các cán bộ tham dự nắm được các nội dung về TCVN ISO 9001:2015, việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 và một số nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc công ty iDAS đã giới thiệu ISO điện tử và hệ thống phần mềm iDAS

Theo đó, ISO điện tử là hình thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý các quy trình công việc và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ chính của đơn vị, tổ chức phù hợp ISO 9001. Đây là công cụ hỗ trợ việc triển khai các hệ thống quản lý, dễ dàng cập nhật những thay đổi về thông tin, dữ liệu trong quá trình làm và thực hiện công việc. Việc áp dụng ISO điện tử giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian, nâng cấp hiệu quả và năng suất, tiến độ thực hiện công việc. Trên thế giới như Anh Quốc; Singapore; Ấn độ hiện nay đều quản lý dịch vụ công theo mô hình quản lý như ISO 9001; ISO 27001; OHSAS 18001.

Cũng tại Hội thảo ông Đặng Kim Lợi - Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ - Trung tâm đào tạo nghiệp vụ̣ TCĐLCL - Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Việt Nam, đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; chỉ ra những thay đổi giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Đồng thời, hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước.

 

DC Do Hai Ho Tap Huan Is0

đồng chí Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo Đ/c Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm đào tạo nghiệp vụ̣ TCĐLCL tiếp tục hợp tác với tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện ISO điện tử; Sở Thông Tin và Truyền thông sớm triển khai phần mềm điện tử cho Trung tâm Hành chính công; các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát và công bố lại hệ thống QLCL của đơn vị mình. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có trách nhiệm tham mưu Sở Khoa học và công nghệ thực hiện việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, từ đó hướng dẫn các Sở, UBND các huyện, xã chuyển đổi đúng thời hạn.

Hoàng Dương - TTTK

 DSC7157.jpgbbb.jpg bĐẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là HTQLCL) trong cơ quan hành chính nhà nước là việc xây dựng các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan thành các quy trình xử lý công việc một cách khoa học, minh bạch, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1089075
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
29
455
3737
1081262
13376
19345
1089075

Your IP: 54.198.243.51
2018-07-22 00:59