Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính cũng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình, đồng thời tạo ra hệ thống các quy trình phục vụ cho việc giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ giúp việc truy cập và sử dụng thuận tiện, nhanh chóng, khắc phục những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc…từng bước tạo được lòng tin của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, nâng hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhận thức được vai trò của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) như là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, trong suốt thời gian qua, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị. Kết quả, tính đến hết tháng 12/2017, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 45 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 75 đơn vị hành chính cấp xã đã xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Hiện nay đang có thêm 76 xã xây dựng và áp dụng HTQLCL, dự kiến đến tháng 10/2018 sẽ có tổng số 151/210 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh công bố áp dụng HTQLCL ISO, đạt tỷ lệ 71,9%.

Qua đánh giá quá trình áp dụng, duy trì HTQLCL vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên toàn tỉnh cho thấy một số thuận lợi không thể không kể đến như:

Việc áp dụng HTQLCL ISO trong giải quyết thủ tục hành chính tại đa số các sở ban ngành, UBND các cấp đã từng bước đáp ứng được mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong áp dụng ISO của ngành, địa phương. Các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO đã xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp, giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ công chức (CBCC) nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình. Công tác kiểm soát tài liệu bên ngoài, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới xử lý công việc hàng ngày và hồ sơ ứng với từng vụ, việc đã tốt hơn hẳn so với trước; tình trạng không thu thập đủ, không được cập nhật, không được sắp xếp, mã hóa, lưu giữ, mất nhiều thời gian tìm kiếm khá phổ biến trước đây đã được khắc phục một phần đáng kể. Đây là hiệu quả rõ rệt, thiết thực, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm và kỹ năng xử lý công việc của CBCC.

Việc thực hiện các quy trình QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã phục vụ thiết thực cho cơ chế “một cửa liên thông” trong vấn đề tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các tổ chức và công dân. Đặc biệt, các quy trình tác nghiệp của HTQLCL là cơ sở rất thuận lợi để xây dựng các phần mềm xử lý công việc qua mạng. Thực tế đó đã thể hiện rất rõ ở các cơ quan ứng dụng HTQLCL hiệu quả như ở UBND các huyện Lạc Sơn, Kỳ Sơn. Các mô hình thành công cũng đã được phổ biến, tuyên truyền học tập kinh nghiệm cho nhiều nơi khác như ở UBND phường Đồng Tiến - thành phố Hòa Bình, UBND thị trấn Mường Khến - huyện Tân Lạc. Nhiều nơi đã chủ động rút ngắn thời gian so với luật định đối với một số công việc như cấp giấy phép xây dựng nhà ở, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Việc triển khai áp dụng hệ thống cũng đã giúp các đơn vị hành chính hỗ trợ tích cực công tác cải cách hành chính, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; hạn chế phát sinh các tiêu cực, các công việc được giải quyết công khai minh bạch đúng trình tự, thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả áp dụng HTQLCL ISO cùng với ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giúp việc luân chuyển, xử lý hồ sơ, công việc trong nội bộ các cơ quan và cho công dân được rành mạch và rõ ràng hơn, từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến khâu trả kết quả, tạo ra sự thông suốt, hiệu quả trong quá trình xử lý. Thời gian giải quyết nhiều loại hồ sơ, công việc của tổ chức cá nhân đã được rút ngắn hơn nhiều so với quy định. Các thủ tục hành chính, các hồ sơ đã được đơn giản, tinh gọn.

Có thể khẳng định, HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu được thực hiện đồng bộ tại mọi đơn vị hành chính các cấp một cách nghiêm túc chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho người dân, tạo môi trường và tâm lý làm việc thoải mái cho cán bộ, công chức nhờ việc góp phần công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, hồ sơ, phí, lệ phí. HTQLCL ISO 9001:2008 đã đặc biệt phát huy hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động tư pháp; lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu; quy trình cấp giấy phép xây dựng, xác nhận quy hoạch, thẩm định thiết kế... Nhờ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 mà tỷ lệ giải quyết yêu cầu của tổ chức và công dân theo cơ chế một cửa các cấp tăng cao.

Tuy nhiên, việc triển khai HTQLCL trong thời gian qua cũng bộc lộ một số điểm hạn chế, khó khăn như:

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị còn chưa được phát triển đồng bộ, đủ tiềm năng để áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO trên diện rộng; đặc biệt, nhiều đơn vị hành chính cấp xã chưa được cấp quyền sử dụng hệ thống quản lý văn bản trên môi trường mạng hoặc chưa áp dụng các phần mềm quản lý hồ sơ, tài liệu khác nên làm chậm tiến độ và hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc áp dụng, lồng ghép việc thực thi công vụ, nhiệm vụ theo HTQLCL ISO. Trên thực tế, các cơ quan áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO mới chỉ tập trung ở những khu vực trung tâm của các đơn vị hành chính như UBND các thị trấn của các huyện, UBND các phường thuộc thành phố Hòa Bình. Ở các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, công tác triển khai còn chậm, kết quả chưa được như mong muốn, mới chỉ phát huy hiệu quả ở mức độ thấp và chưa thật vững chắc. Số cơ quan/đơn vị có được hiệu quả thiết thực, rõ rệt, tạo được mô hình tốt để có thể nhân rộng chưa nhiều. Cũng có không ít cơ quan, trước và sau khi áp dụng HTQLCL, tình hình không có gì thay đổi. Việc thực hiện ở nhiều địa phương cả cấp huyện và cấp xã còn nhiều nơi mang tính hình thức, chưa thực sự sâu rộng và khai thác hết hiệu quả của HTQLCL.

Một điểm tồn tại chung ở hầu hết các đơn vị là hệ thống văn bản chưa được cập nhật thường xuyên vào HTQLCL, lưu trữ các hồ sơ liên quan còn nhiều hạn chế; chưa xây dựng được kế hoạch đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo đơn vị hoặc hoạt động xem xét và hoạt động đánh giá nội bộ đến nay chưa thực hiện rộng khắp, thường xuyên; việc cập nhật thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL vẫn chưa được thực hiện trong khi các thủ tục hành chính thực hiện ở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có nhiều thay đổi, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung nên việc vận hành các quy trình chưa ổn định; sự tuân thủ và thực hiện của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 chưa đáp ứng được.

Sự liên thông trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính nói chung và quy trình ISO nói riêng cũng còn hạn chế. Đặc biệt, sự phối hợp giữa UBND cấp xã với các phòng, ban chuyên môn của UBND cấp huyện và các sở, ngành có liên quan khi xây dựng và vận hành quy trình ISO cũng như công tác phối hợp thực thi công vụ, nhiệm vụ và thực hiện các thủ tục hành chính theo HTQLCL ISO giữa các phòng/đơn vị chuyên môn, các bộ phận và các cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự nhịp nhàng, đồng bộ. Nhiều đơn vị có sự thay đổi về nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, cũng như cơ cấu tổ chức, ảnh hưởng đến việc vận hành các quy trình thủ tục đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn đối với các cán bộ, công chức mới.

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn nói trên chủ yếu là do:

Hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ và thường xuyên có sự thay đổi ở một số lĩnh vực nên việc rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính và duy trì, cải tiến các quy trình tác nghiệp cũng còn nhiều bất cập. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, phổ biến các văn bản về lĩnh vực ISO và các lĩnh vực chuyên môn khác còn chưa được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, đặc biệt đối với đơn vị hành chính cấp xã.

Chưa có nhiều cán bộ được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về áp dụng, vận hành, duy trì, cải tiến HTQLC. Nhận thức và kỹ năng áp dụng HTQLCL ISO vào giải quyết công vụ, nhiệm vụ của nhiều cán bộ, công chức còn hạn chế nên còn lúng túng và thụ động trong vận hành hệ thống, đặc biệt là trong việc thường xuyên cải tiến và phòng ngừa, phát hiện, sửa đổi những điểm chưa phù hợp dẫn đến hiệu quả áp dụng hệ thống chưa cao, chưa đồng bộ.

Nguồn kinh phí và cơ sở vật chất trang bị các điều kiện làm việc, các phần mềm tác nghiệp chưa đồng đều; Các đơn vị áp dụng HTQLCL ở cấp xã không chủ động được nguồn kinh phí xây dựng, cải tiến và duy trì hệ thống cũng như thuê tư vấn giám sát, đánh giá nên hiệu quả không cao; Quy định về quản lý tài chính đối với việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL còn cứng nhắc và chưa hoàn thiện. Đến nay chỉ có Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về công tác quản lý tài chính với hoạt động ISO, tuy nhiên chỉ trực tiếp quy định với việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 mà không linh hoạt áp dụng với phiên bản ISO khác gây khó khăn trong công tác thanh quyết toán khi muốn chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015.

Hơn nữa, việc áp dụng hệ thống HTQLCL và hành chính điện tử không đồng nhất giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khiến cho việc thực hiện cải cách hành chính liên ngành, liên cấp còn hạn chế

Trên cơ sở kết quả đánh giá từ thực tiễn việc áp dụng, duy trì HTQLCL trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ cơ bản như sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, CBCCVC trong tuân thủ các quy trình ISO. Phân công trách nhiệm rõ ràng và phát huy vai trò của từng thành viên Ban chỉ đạo ISO cấp huyện, cấp xã theo hướng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính trong việc tổ chức xây dựng, áp dụng HTQLCL cũng như tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiểm soát các quy trình thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc.

Hai là, đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan, đơn vị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản ở các cấp quản lý hành chính nhằm cải thiện tiến độ và hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính đồng bộ, liên cấp; hỗ trợ việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO trên diện rộng.

Ba là, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá nội bộ nhằm kiểm soát tốt hơn nữa việc thực hiện các quy trình ISO của các đơn vị chuyên môn trực thuộc; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; Thường xuyên rà soát các VBQPPL liên quan, soát xét khả năng phù hợp với thực tiễn và đề xuất cơ quan thẩm quyền các giải pháp hoàn thiện hệ thống VBQPPL liên quan tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ISO góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn, nhất là tự đào tạo, trao đổi học tập kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ về HTQLCL với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan có hệ thống quản lý chất lượng được đánh giá có hiệu lực, hiệu quả cao.

Hy vọng rằng, trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp đề xuất ở trên cùng với sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống, đến cuối năm 2019 tỉnh Hòa Bình sẽ cán đích trong kế hoạch thực hiện toàn bộ 100% các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn sẽ áp dụng hiệu quả HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, hướng tới một nền hành chính phục vụ nhân dân hiện đại, khoa học và hiệu quả.

Vân Phương

Tap huan ISO 2017

Toàn cảnh Hội thảo

Triển khai thực hiện quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt đề án thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình, ngày 22/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2015 hướng tới sử dụng ISO điện tử tại trung tâm hành chính công và tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và toàn thể các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Hội thảo nhằm giúp các cán bộ tham dự nắm được các nội dung về TCVN ISO 9001:2015, việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 và một số nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc công ty iDAS đã giới thiệu ISO điện tử và hệ thống phần mềm iDAS

Theo đó, ISO điện tử là hình thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý các quy trình công việc và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ chính của đơn vị, tổ chức phù hợp ISO 9001. Đây là công cụ hỗ trợ việc triển khai các hệ thống quản lý, dễ dàng cập nhật những thay đổi về thông tin, dữ liệu trong quá trình làm và thực hiện công việc. Việc áp dụng ISO điện tử giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian, nâng cấp hiệu quả và năng suất, tiến độ thực hiện công việc. Trên thế giới như Anh Quốc; Singapore; Ấn độ hiện nay đều quản lý dịch vụ công theo mô hình quản lý như ISO 9001; ISO 27001; OHSAS 18001.

Cũng tại Hội thảo ông Đặng Kim Lợi - Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ - Trung tâm đào tạo nghiệp vụ̣ TCĐLCL - Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Việt Nam, đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; chỉ ra những thay đổi giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Đồng thời, hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước.

 

DC Do Hai Ho Tap Huan Is0

đồng chí Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo Đ/c Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm đào tạo nghiệp vụ̣ TCĐLCL tiếp tục hợp tác với tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện ISO điện tử; Sở Thông Tin và Truyền thông sớm triển khai phần mềm điện tử cho Trung tâm Hành chính công; các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát và công bố lại hệ thống QLCL của đơn vị mình. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có trách nhiệm tham mưu Sở Khoa học và công nghệ thực hiện việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, từ đó hướng dẫn các Sở, UBND các huyện, xã chuyển đổi đúng thời hạn.

Hoàng Dương - TTTK

 DSC7157.jpgbbb.jpg bĐẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là HTQLCL) trong cơ quan hành chính nhà nước là việc xây dựng các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan thành các quy trình xử lý công việc một cách khoa học, minh bạch, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1978553
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
341
703
6348
1967981
18258
21822
1978553

Your IP: 3.238.147.211
2020-11-29 16:15