Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hòa Bình (Sở KH&CN) được thành lập tại Quyết định số 253-QĐ/ĐU ngày 18 tháng 6 năm 2013, “Chuyển Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh”. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Sở KH&CN đã nhận thức rằng: Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở KH&CN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, các chi bộ hàng năm tiến hành phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng ưu tú có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới. Việc giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai kịp thời, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

le ket nap dang vien vu duc

ĐUV, Bí thư chi bộ Khối Văn phòng Sở Phan Thị Thu Hà
trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, hàng năm, BCH Đảng bộ Sở KH&CN tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Công chức, viên chức, đảng viên, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, thanh niên để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các đoàn thể, chỉ đạo tổ chức các phong trào hoạt động, thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng ưu tú về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Kết quả từ khi thành lập Đảng bộ đến nay, trong toàn Đảng bộ Sở KH&CN đã cử 12 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng, đã kết nạp được 11 đảng viên, cử 4 đảng viên đi học Cao cấp chính trị; Nhiệm kỳ 2015-2020, đã cử 16 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng, đã kết nạp được 9 đảng viên cử 10 đảng viên đi học Trung cấp chính trị và 3 đảng viên đi học Cao cấp chính trị. So với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 (kết nạp được ít nhất 16 đảng viên mới, đào tạo và bồi dưỡng được ít nhất 06 đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp, Cao cấp).

Từ những kết quả tích cực trong công tác phát triển Đảng đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Sở KH&CN đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đặc biệt năm 2015 Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xếp thứ nhất các sở, ngành; được UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cờ thi đua và được UBND tỉnh đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Đảng viên Đinh Đức Thiện

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệThống kê truy cập

1666724
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
762
1006
2960
1657916
28089
39567
1666724

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-28 19:15