Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
*Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Trọng Chưởng

* Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
          * Mục tiêu:
          - Mục tiêu chung:
Đưa ra giải pháp tổng thể để giảm chi phí năng lượng cho toàn bộ các khâu sản xuất trong doanh nghiệp, góp phần giảm giá thành sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và tăng khả năng canh tranh cho doanh nghiệp.

          - Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá được hiện trạng sử dụng năng lượng của các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Khảo sát, kiểm toán sơ bộ cho 4 (bốn) nhóm doanh nghiệp điển hình.

Xây dựng điểm mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng cho 01 (một) doanh nghiệp đặc trưng. Mục tiêu là: mức tiết giảm năng lượng cho doanh nghiệp từ 10%-30%.

         * Nội dung:

Nội dung 1: Điều tra, đánh giá thực trạng tiêu thụ năng lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung 2: Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung 3: Xây dựng phương pháp và quy trình kiểm toán năng lượng ở các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa

Nội dung 4: Luận chứng kinh tế kỹ thuật

Nội dung 5: Xây dựng mô hình điểm sản xuất tiết kiệm năng lượng cho 1 doanh nghiệp nhỏ và vừa

* Kết quả đạt được:

-  Đã tiến hành phân tích tổng quan tình hình sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Mặc dù nguồn số liệu tham khảo được tổng hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị (có sự sai khác nhất định), tuy nhiên cũng cho thấy một bức tranh toàn cảnh về tình hình sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp. Kết quả tính toán sơ bộ cho thấy: hầu hết các doanh nghiệp đều có suất chi phí sản xuất/1 đơn vị sản phẩm đều cao hơn tiêu chuẩn từ 1,5-2 lần.

-  Đã tiến hành đánh giá, phân tích quá trình sử dụng năng lượng của 4 doanh nghiệp, trong đó đã tiến hành phân tích chi tiết và tìm kiếm giải pháp cho 1 doanh nghiệp. Áp dụng cụ thể 1 giải pháp cho nhà máy Techno Lương Sơn. Kết quả này đã được báo cáo tại buổi hội thảo tại trụ sở Điện lực Lương Sơn ngày 21/6/2016 với sự tham dự của lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh, Sở Công thương tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn.

- Tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn nhất của các doanh nghiệp sản xuất là hệ nhiệt. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý đến các khâu tận dụng nhiệt thải của các lò hơi, lò tôi, lò sấy, lò trưng,….Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống, doanh nghiệp dệt may cần đặc biệt chú ý đến giải pháp này. Một số doanh nghiệp FDI cần lưu ý đến chất lượng điện năng (sóng hài), hiện đã có thời điểm vượt quá 6,5% (công ty Esquel, Midori) sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng chiếu sáng và chất lượng sản phẩm may.

- Khi áp dụng đồng bộ các giải pháp (tổ chức quản lý, cải tạo, lắp đặt mới) thì tiềm năng tiết kiệm đến 30% ở các doanh nghiệp ở Hòa Bình là hoàn toàn có thể đạt được. Mức tiết kiệm này còn có thể cao hơn ở những doanh nghiệp vừa trong hệ thống doanh nghiệp tư nhân: chế biến thức ăn chăn nuôi, dệt may,…

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1700032
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
749
1434
9641
1680103
29831
31566
1700032

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-21 14:20