Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
*Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Ngọc Sơn
* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
* Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015
          * Mục tiêu:
          - Mục tiêu chung:

Bảo tồn được nguồn Gen đặc hữu gà Lạc Thủy nhằm duy trì đa dạng sinh học, góp phần an sinh xã hội và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương có ngườn gen

          - Mục tiêu cụ thể:

-Nhân thuần và tạo đàn hạt nhân gà Lạc Thủy tại Viện Chăn nuôi quy mô 300 con gà sinh sản, đánh giá đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất gà Lạc Thủy.

- Tạo đàn sản xuất gà Lạc Thủy ở 3 gia trại tại huyện Lạc Thủy, quy mô mỗi đàn giống có 200-300 gà mái để sản xuất giống tại chỗ cho địa phương.

- Làm thủ tục công nhận giống để bổ sung vào nguồn gen vật nuôi bản địa của Việt Nam cho giống gà Lạc Thủy.

- Giới thiệu, cung cấp thông tin nguồn gen gà Lạc Thủy.

         * Nội dung:

Nội dung 1: Điều tra tình hình chăn nuôi gà Lạc thủy tại một số xã của huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình: Điều tra 4 - 5 xã, xác định mức độ phân bố, quy mô đàn giống và tập quán chăn nuôi gà của các hộ dân ở khu vực

Nội dung 2: Nuôi bảo tồn, tiến hành đánh giá đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của gà Lạc thủy qua các thế hệ nhân thuần

Nội dung 3: Khảo nghiệm nuôi gà Lạc thủy và làm thủ tục đưa gà Lạc thủy vào danh mục quỹ gen vật nuôi của Việt Nam

* Kết quả đạt được:

- Thông qua các kết quả nghiên cứu, đề tài chứng minh gà Lạc thủy là một giống gà bản địa thuộc nhóm gà hướng thịt của Việt Nam, đó được đưa vào Danh mục nguồn gen vật nuôi các giống bản địa. Cơ sở này sẽ giúp cho việc quản lý và khai thác gà Lạc thủy có hiệu quả.

- Là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu về gà Lạc thủy để bổ sung giống gà này vào nguồn gen giống vật nuôi bản địa của Việt Nam.

- Là nguồn tài liệu khoa học cho các nghiên cứu mới tiếp theo đối với giống gà Lạc thủy, cũng như trong công tác học tập, giảng dạy.

- Thông qua các kết quả nghiên cứu có được trong đề tài sẽ định hướng sử dụng giống gà Lạc thủy phự hợp và cú hiệu quả hơn

- Gà Lạc thủy đưa vào Danh mục nguồn gen vật nuôi của Việt Nam sẽ ghi danh Hòa Bình là một trong số rất ít địa phương trong cả nước có tiềm năng đa dạng sinh học cao (hiện nay ở Hòa Bình ngoài giống gà Lạc thủy mới phát hiện, đã có vịt Bầu bến, lợn Bản, lợn Mán, dê cỏ cũng được phát hiện và tìm thấy ở đây). Cơ sở này sẽ giúp tỉnh Hòa Bình củng cố điều kiện để xây dựng một chương trình bảo tồn nguồn gen giống bản địa để duy trì đa dạng sinh học, thu hút thêm nguồn đầu tư của Nhà nước và các Dự án phối hợp với các tổ chức Quốc tế như JICA hoặc NGOs...

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1700068
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
785
1434
9677
1680103
29867
31566
1700068

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-21 14:52