DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
*Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Dư
* Đơn vị thực hiện: Viện cải thiện giống và Phát triển lâm sản
* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017
          * Mục tiêu:
          - Mục tiêu chung:
- Đánh giá được cây Thiên ngân có khả năng thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Hòa Bình; sinh trưởng nhanh, cho có năng suất gỗ cao; có thể trở thành loài cây trồng rừng gỗ lớn của tỉnh.
          - Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được kỹ thuật trồng thâm canh cây Thiên ngân, Kết quả này cũng là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về kỹ thuật trồng thâm canh cây Thiên ngân.

- Xác định được một số thông số kỹ thuật cần thiết để phổ cập kỹ thuật sản xuất cây con Thiên ngân tại tỉnh. Kết quả nhân giống bằng hom đã chứng minh được Thiên ngân là loài rất dễ nhân giống bằng giâm hom; từ kết quả này có thể xác định hướng cải thiện giống cây Thiên ngân bằng con đường chọn tạo một số dòng vô tính có năng suất gỗ cao, chất lượng gỗ tốt phục vụ trồng rừng gỗ lớn của tỉnh.

- Xây dựng các mô hình thí nghiệm kỹ thuật trồng thâm canh, mô hình trồng thử nghiệm là nguồn vật liệu để cung cấp hạt giống Thiên ngân cho tỉnh đồng thời cũng là nguồn vật liệu cho công tác cải thiện nâng cấp chất lượng giống cây Thiên ngân của tỉnh.

         * Nội dung:

Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu về cây Thiên ngân

Nội dung 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Thiên ngân tại tỉnh Hòa Bình

Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật trồng thâm canh và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Thiên ngân tại tỉnh Hòa Bình

Nội dung 4: Đề xuất giải pháp phát triển cây Thiên ngân tại tỉnh Hòa Bình

* Kết quả đạt được:

1/ Đề tài đã bước đầu đánh giá được cây Thiên ngân có khả năng thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Hòa Bình; sinh trưởng nhanh, cho có năng suất gỗ cao; có thể trở thành loài cây trồng rừng gỗ lớn của tỉnh.

2/ Kết quả nghiên cứu về nhân giống bằng hạt đã xác định được một số thông số kỹ thuật cần thiết để phổ cập kỹ thuật sản xuất cây con Thiên ngân tại tỉnh. Kết quả nhân giống bằng hom đã chứng minh được Thiên ngân là loài rất dễ nhân giống bằng giâm hom; từ kết quả này có thể xác định hướng cải thiện giống cây Thiên ngân bằng con đường chọn tạo một số dòng vô tính có năng suất gỗ cao, chất lượng gỗ tốt phục vụ trồng rừng gỗ lớn của tỉnh.

3/ Đề tài đã bước đầu xác định được kỹ thuật trồng thâm canh cây Thiên ngân, Kết quả này cũng là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về kỹ thuật trồng thâm canh cây Thiên ngân.

4/ Các mô hình thí nghiệm kỹ thuật trồng thâm canh, mô hình trồng thử nghiệm là nguồn vật liệu để cung cấp hạt giống Thiên ngân cho tỉnh đồng thời cũng là nguồn vật liệu cho công tác cải thiện nâng cấp chất lượng giống cây Thiên ngân của tỉnh.

1/ 1 ha mô hình trồng thử nghiệm cây Thiên ngân đã chứng tỏ cây Thiên Ngân có khả năng thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Hòa Bình; sinh trưởng nhanh, cho có năng suất gỗ cao. Vì vậy, có thể đưa cây Thiên ngân vào cơ cấu các loài cây trồng rừng gỗ lớn của tỉnh.

2/ 3 ha mô hình trồng cây Thiên ngân là nguồn vật liệu quý để cung cấp hạt giống và cải thiện giống cây Thiên ngân phục vụ trồng rừng gỗ lớn của tỉnh

3/ Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây Thiên ngân tại tỉnh Hòa Bình bao gồm 3 nội dung: kỹ thuật nhân giống bằng hạt, kỹ thuật nhân giống bằng hom và kỹ thuật trồng tâm canh, được phổ cập vào sản xuất sẽ góp phần phát triển rừng trồng rừng gỗ lớn cây Thiên ngân tại tỉnh.

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1281670
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
53
957
2889
1272277
18646
29619
1281670

Your IP: 34.229.97.16
2019-03-20 00:56