Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
*Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thế Hải
* Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình
* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
          * Mục tiêu:
          - Mục tiêu chung:
Tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể: “Su Su Tân Lạc” cho sản phẩm rau su su của huyện Tân Lạc; “Nhãn Sơn Thủy” cho sản phẩm nhãn của huyện Kim Bôinhằm quản lý tốt hơn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả thu nhập cho người sản xuất và giữ gìn phát huy giá trị của sản phẩm,tạo ra sản phẩm hàng hóa có tính đặc thù nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
          - Mục tiêu cụ thể:
- Tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể “Su Su Tân Lạc” cho sản phẩm rau su su của huyện Tân Lạc; “Nhãn Sơn Thủy” cho sản phẩm nhãn của xã Sơn thủy, huyện Kim Bôi.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau su su của huyện Tân Lạc; sản phẩm nhãn của xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi.
- Tạo ra những sản phẩm có chất lượng đồng nhất, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo tồn đa dạng sinh học và các kiến thức bản địa.
- Phát triển ngành hàng một cách đồng bộ từ sản xuất, bảo quản chế biến, lưu thông, phân phối đến tiêu dùng. Nâng cao được hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia vào ngành hàng.
- Nâng cao khả năng nhận biết, tiếp cận thị trường và uy tín của sản phẩm. Qua đó, nâng cao được hiệu quả của sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của đồng bào dân tộc, góp phần vào phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo bền vững của vùng sản xuất.
         * Nội dung:

Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu tập thể.

Nội dung 2. Xây dựng hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm.

Nội dung 3: Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể để nộp Cục Sở hữu trí tuệ.

Nội dung 4: Xây dựng chiến lược quảng bá, thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể:

Nội dung 5: Nâng cao năng lực cho người hưởng lợi nhãn hiệu tập thể.

* Kết quả đạt được:

- Đề tài đã xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đăng ký Nhãn hiệu Tập thể cho sản phẩm Su Su Tân Lạc và Nhãn Sơn Thủy, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình, bao gồm: Vùng sản phẩm, chất lượng đặc thù của sản phẩm và các yếu tố ngoại cảnh tạo lên chất lượng đặc thù của sản phẩm.

- Xây dựng được tổ chức tập thể và các quy chế quản lý NHTT, mẫu Nhãn hiệu (logo), danh sách thành viên được tham gia sử dụng Nhãn hiệu Tập thể…kèm theo hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Các hoạt động triển khai thực hiện đề tài theo kế hoạch đặt ra, nhóm nghiên cứu đã xác định: Đối với sản phẩm Su Su của huyện Tân Lạc, chủ thể phù hợp nhất có đủ tư cách, năng lực đăng ký, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Su Su Tân Lạc”

- chính là Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Quyết Thắng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc. Còn đối với sản phẩm Nhãn Sơn Thủy của huyện Kim Bôi, chủ thể phù hợp nhất có đủ tư cách, năng lực đăng ký, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Sơn Thủy – Kim Bôi” chính là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy, xã Sơn Thuy, huyện Kim Bôi.

- Đề tài đã xác định được các chỉ tiêu sinh hóa trong sản phẩm su su Tân Lạc và nhãn Sơn Thủy, đây là cơ sở khoa học để người sản xuất có thể công bố chất lượng sản phẩm trên thị trường.

          - Đề tài được thực hiện thành công đã giúp thêm 02 sản phẩm đặc sản của hai huyện Tân Lạc và Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể. Nhãn hiệu tập thể “Su su Tân Lạc” và “Sơn Thủy – Kim Bôi” được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ đã góp phần làm tăng số lượng Nhãn hiệu tập thể của tỉnh Hòa Bình được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ lên tổng sổ 07 NHTT. Ngoài ra, các tổ chức tập thể là Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Quyết Chiến, xã Quyết Thắng, huyện Tân Lạc, và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi đã trở thành chủ sở hữu của hai Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm mà các thành viên của Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh. Đề tài cũng đã hỗ trợ các Hợp tác xã định hướng sản xuất, kinh doanh sản phẩm được bảo hộ NHTT gắn với tên địa danh, đồng thời thông qua đề tài, các Hợp tác xã được phổ biến tuyên truyền, cung cấp thông tin về các quy định về bảo hộ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, được trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn về các biện pháp quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu tập thể mà mình sở hữu, từ đó có chiến lược cụ thể, rõ ràng trong việc sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao sản lượng, năng suất, uy tín, chất lượng và giá trị sản phẩm trong tương lai.

- Khẳng định được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mang NHTT là sản phẩm su su Tân Lạc và nhãn Sơn Thủy. Đây thực sự là bước đột phá trong ngành nông nghiệp tạo thuận lợi trong cạnh tranh trên thị trường, làm tăng giá trị sản phẩm su su Tân Lạc và nhãn Sơn Thủy, qua đó nâng cao đời sống của người dân trồng su su Tân Lạc và nhãn Sơn Thủy.

- Đồng thời, với kết quả thực hiện đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các cơ chế, chính sách quy hoạch phát triển vùng trồng su su Tân Lạc và nhãn Sơn Thủy, gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Việc xây dựng thành công Nhãn hiệu Tập thể su su Tân Lạc và nhãn Sơn Thủy cho sản phẩm góp phần nâng cao vị thế sản phẩm, tạo bước đi đúng cho bà con nông dân của tỉnh Hòa Bình, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao.

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932626
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
697
621
2959
1922851
20305
34604
1932626

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 19:59