Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
*Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đức An
* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình
* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
* Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Mục tiêu tổng quát:
Phát triển vùng  trồng khoai sọ tập trung giúp chuyển dịch cơ cấu cây trồng và đưa khoai sọ trở thành sản phẩm đặc sản đặc thù được bảo vệ thương hiệu của huyện Yên Thủy, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân địa phương.
Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật cho cây khoai sọ.
- Yên Thủy phù hợp với điều kiện của Tỉnh Hòa Bình.
- Tổ chức sản xuất giống cây khoai sọ bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào phục vụ xây dựng mô hình và sản xuất của nông dân.
- Xây dựng mô hình thâm canh sản xuất giống giống cây khoai sọ quy mô 01 ha và mô hình thâm canh khoai sọ quy mô 02 ha tại huyện Yên Thủy.
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng thâm canh cây khoai sọ đặc sản của huyện Yên Thủy. Đánh giá tính thích nghi và hiệu quả kinh tế của việc thâm canh khoai sọ đặc sản huyện Yên Thủy bằng giống nuôi cấy mô. Đề xuất giải pháp phát triển vùng sản xuất khoai sọ hàng hóa tập trung tại huyện Yên Thủy.
- Tập huấn 60 nông dân và cán bộ kỹ thuật trồng thâm canh cây khoai sọ đặc sản huyện Yên Thủy bằng giống nuôi cấy mô.
* Nội dung:
Nội dung 1: Tuyển chọn vườn giống ưu tú phục vụ lấy mẫu nuôi cấy mô tế bào thực vật
Nội dung 2: Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân giống cây khoai sọ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.
Nội dung 3: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật sản xuất cây giống cây khoai sọ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
Nội dung 4: Đào Tạo tập huấn.
Nội dung5: Xây dựng vườn giống 01 ha và vườn thâm canh 02 ha tại huyện Yên Thủy
Nội dung 6: Nghiên cứu và hoàn thiện Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây khoai sọ tại huyện Yên Thủy. Đánh giá tính thích nghi và hiệu quả kinh tế của việc thâm canh khoai sọ đặc sản huyện Yên Thủy bằng giống nuôi cấy mô. Đề xuất giải pháp phát triển vùng sản xuất khoai sọ hàng hóa tập trung tại huyện Yên Thủy.
* Kết quả đạt được:
- Đã tiến hành tuyển chọn vườn giống ưu tú phục vụ lấy mẫu nuôi cấy mô tế bào thực vật.
- Đã nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây khoai sọ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (trong phòng invitro) giai đoạn trong phòng thí nghiệm và đã đưa ra được quy trình chăm sóc cây khoai sọ trong vườn ươm (hậu mô) đến xuất vườn.
- Đã ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật để sản xuất được 40.000 cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn
- Đã tiến hành tổ chức 02 lớp tập huấn cho 60 nông dân và cán bộ  tại hội trường xã Yên Trị, huyện Yên Thủy về kỹ thuật trồng thâm canh khoai sọ bằng cây nuôi cấy mô và bằng củ giống.
- Đã xây dựng mô hình vườn giống cây khoai sọ từ cây giống được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào:
+ Quy mô: 01 ha tại xóm Ao Hay, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy+ Mật độ 50×60cm tương đương 34.000 cây/ha
+ Tỷ lệ sống: 90%+ Sâu bệnh hại: cây con không mắc sâu bệnh hại
+ Mô hình đã cho thu hoạch. Kết quả đạt sản lượng 10,8 tấn/ha
- Đã xây dựng mô hình thâm canh cây khoai sọ với cây giống lấy tại địa phương
+ Quy mô: 02 ha tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy
+ Nguồn giống:
+ Mật độ 40×60cm tương đương 42.000 cây/ha
+ Tỷ lệ sống: 95%
+ Sâu bệnh hại: 2 tháng sau khi trồng vườn cây bị mắc bệnh thán thư đã tiến hành phun thuốc và trị được hết bệnh trên cây khoai
+ Mô hình đã cho thu hoạch. Kết quả đạt sản lượng  945 tạ/ha
- Đã tổ chức 1 hội thảo đầu bờ cho 30 người dân - Đã nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây khoai sọ tại huyện Yên Thủy
- Đã có những đánh giá tính thích nghi và hiệu quả kinh tế của mô hình
- Đã đề xuất các giải pháp phát triển vùng sản xuất khoai sọ hàng hóa tập trung tại huyện Yên Thủy             
* Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu

Bùi Đức An

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932543
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
614
621
2876
1922851
20222
34604
1932543

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 18:50