Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về tình trạng vi phạm pháp luật về tham nhũng về phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ 02183.857.330