CONG_THONG_TIN

THU_TUC_HANH_CHINH_1

VAN_BAN_PHAP_QUY_1

CONG_BAO_HOA_BINH

HOP_THU_DIEN_TU_

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2015

  UBND TỈNH HÒA BÌNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ________________________________       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       _______________________   Số: 41/KHCN-KHTC V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp tỉnh năm 2015            Hoà Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2014     Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, Thành phố;               - Các tổ chức khoa học công nghệ, cá nhân trong và ngoài tỉnh.   Căn cứ công văn số 168/BKHCN-KHTH ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015; Thực hiện công văn số 412/VPUBND-NNTN ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thông báo đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức khoa học công nghệ, cá nhân trong, ngoài tỉnh và định hướng một số nội dung cho việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh (gọi chung là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh) năm 2015 như sau: (có hướng dẫn kèm theo). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình mong nhận được sự quan tâm và đề xuất những nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực tiễn từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm góp phần thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, trước ngày 15/5/2014. Địa chỉ: 562-Đường Trần Hưng Đạo-Thành phố Hòa Bình-tỉnh Hòa Bình. Ghi chú: Chi tiết hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ được     đăng tải tại trang tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: www.sokhoahoc.hoabinh.gov.vn; hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Kế hoạch-         Tài chính, điện thoại: 0218.3852529.   Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo) - UBND tỉnh;                (báo cáo)         - Sở Tài chính; (Phối hợp) - Sở Kế hoạch và Đầu tư; (phối hợp)                     - Giám đốc, các PGĐ sở KH&CN; - Các lãnh đạo phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở KH&CN;  - Lưu: KHTC; VT. KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC   Bùi Văn Thắng (Đã ký)   -------------------------------------   HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2015   (Kèm theo công văn số 41/SKHCN-KHTC ngày 13 tháng 3  năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình)   I. Yêu cầu và định hướng chung 1. Yêu cầu chung Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ KH&CN) được đề xuất cần    đảm bảo: - Là các vấn đề cấp thiết đối với phát triển khoa học và công nghệ, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực trong phạm vi địa phương. - Là các vấn đề nằm trong khả năng giải quyết của một ngành, lĩnh vực,             địa phương. - Phạm vi và địa chỉ ứng dụng cụ thể (cơ quan/đơn vị thụ hưởng hoặc cam kết   ứng dụng). - Tính cần thiết, tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi trong điều kiện thực hiện của tỉnh Hòa Bình. - Cung cấp đủ các nội dung cơ bản theo yêu cầu tại phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN (gửi kèm theo). 2. Định hướng chung 2.1. Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm cần bám sát các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2015 và thời gian tiếp theo. 2.2. Gắn nội dung đề xuất các nhiệm vụ KH&CN với quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị Quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV. 2.3. Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các hướng: Triển khai bước tiếp theo hoặc ứng dụng từ kết quả của các đề tài nghiên cứu trước đã được nghiệm thu; Phục vụ trực tiếp, trước mắt các vấn đề nảy sinh từ sản xuất kinh doanh và đời sống hoặc  nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao thực hiện; Phục vụ các mục tiêu mang tính lâu dài, chiến lược. II. Các nhiệm vụ trọng tâm 1. Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ: -  Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để sản xuất các giống cây, con mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững; - Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về canh tác, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế vườn nhà bằng những cây ăn quả có múi, chè, vườn rừng,... - Thúc đẩy phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, Chăn nuôi trâu bò thịt hàng hóa, lợn bản địa, cây trồng đặc sản tạo ra sản phẩm hàng hóa có năng xuất, chất lượng tốt. - Ứng dụng các kỹ thuật hiện đại của công nghệ sinh học (nuôi cấy mô, công nghệ tế bào, công nghệ gien, công nghệ vi sinh và enzim,…) trong việc chọn tạo và nhân giống cây trồng, vật nuôi; sử dụng rộng rãi, hợp lý các chất kích thích tăng trưởng, các loại phân bón sinh học, các chất ...

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2013 triển khai công tác năm 2014

News image

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2013 triển khai công tác năm 2014                                                                                               Ngày 08/12/ 2013. tại Hội trường Sở KH&CN Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2013 triển khai công tác năm 2014. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh; đại diện Văn phòng tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Trung tâm và Chi cục trực thuộc; Lãnh đạo các phòng Kinh tế hạ tầng các huyện và thành phố…cùng toàn thể cán bộ và chuyên viên của Sở.

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2014

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Phê duyệt danh mục đề tài tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2014. Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2014 như sau:  

HOC_TAP_TAM_GUONG_

Tin hoạt động của Sở

HỘI THẢO TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH "SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG" VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG CHÚNG

News image

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ( hay còn được gọi tắt là Chương trình 68) được Thủ tướng chính phủ tiếp tục phê duyệt cho triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2011-2015) theo quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010,  ngày 01/11/2013 Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình phối hợp với công ty CP cổ phần Thương mại & truyền thông MC và Đài phát thanh & truyền hình tỉnh Hòa Bình chủ trì tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Dự án Tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình Hòa Bình.

Đọc tiếp

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI

News image

 Ngày 13/9/2013, Tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa XI cho cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc sở Khoa học và Công nghệ.

Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

UBND TỈNH HOÀ BÌNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 16/TB-SKH&CN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoà Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2013  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức   Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp, các hội, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2013; Căn Công văn số 945/SNV-QLCC ngày 30/5/2013 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình năm 2013; Công văn số 2397/SNV-QLCC ngày 07/8/2013 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Đề án xét tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2013. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013, cụ thể như sau:

Đọc tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013

     

Đọc tiếp
KY_NIEM_1000

Tin hoạt động của Ngành

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỈNH HÒA BÌNH HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

News image

     Sáng ngày 31/10/2013 tại hội trường Sở Khoa học và công nghệ Hòa Bình, Hội đồng khoa học tỉnh đã tiến hành họp đánh giá lại kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2013 và thông qua kế hoạch năm 2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên của hội đồng khoa học tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và phòng chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đọc Tiếp

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Sáng ngày 27.8.2013 Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thực hiện một năm Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI).

Đọc Tiếp

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN QUÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 16 tháng 5 năm 2013 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Đọc Tiếp

CHẾ PHẨM EM – CUỘC CÁCH MẠNG VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  Những năm gần đây, các nước phát triển đã bước vào giai đoạn thực hiện nền nông nghiệp lý tưởng, đó là nền nông nghiệp quay về với tự nhiên: không dùng phân hoá học và thuốc trừ sâu, mà tập hợp trung khai thác tiềm năng to lớn của vi sinh vật.   

Đọc Tiếp
ban_doc_hoi

Tin tổng hợp

Hội nghị tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 4 (2012 – 2013)

News image

Ngày 26/11, tại Hội trường UBND tỉnh, Liên hiệp các hội KH&KT, Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động, Sở GD&ĐT, Đoàn TNCS HCM tỉnh phối hợp tổ chức lễ Tổng kết và trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 4 (2012 - 2013). Tới dự lễ Tổng kết và trao giải có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên các ban, hiệp, hội; hiệu trưởng một số trường trong tỉnh cùng các tác giả tham dự và đoạt giải tại Hội thi. 

Đọc Tiếp

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

Đọc Tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ.   Chúng ta đã triển khai và thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP nhằm phát triển khoa học và công nghệ đồng thời mở đường cho việc hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN), là những doanh nghiệp có vai trò thúc đẩy áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất kinh doanh. Có thể nói đây là một trong những giải pháp cần thiết giúp nâng cao năng lực sản xuất theo hướng phát triển kinh tế bền vững hơn, dần dần thoát ra khỏi hướng phát triển dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và lao động phổ thông.

Đọc Tiếp

Bổ nhiệm Phó Giám đốc 4 sở, ngành

          Sáng 2/4, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì lễ công bố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Đọc Tiếp

bo_khoa_hoc

bao_khoa_hoc

tap_chi_khoa_hoc

VIEN_NANG_LUONG

trang_tin_chinh_phu_copy

do_luong_chat_luong

 

TRUNG-TAM-UNG-DUNG

 

TRUNG_TAM_PHAN_TICH

Thống kê người truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter